Tag Archives: Motivation Quotes

The Best Motivational Quotes

Stopping by Woods on a Snowy Evening – Robert Frost

The woods are lovely, dark and deep, but i have promises to keep, and miles to go before i sleep - Robert Frost
The woods are lovely, dark and deep, but i have promises to keep, and miles to go before i sleep – Robert Frost

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
~Robert Frost~
Read poem by Robert Frost
The Road Not Taken – Robert Frost

Thousand Character Classic 千字文 with Pinyin

The Thousand Character Classic <<千字文>> is one of the few Chinese ancient text used to teach basic Chinese literacy to school children in the past in China. It contains exactly one thousand characters, arranged into four line rhyming stanzas to make memorization easier. In addition to being a tool for teaching reading and writing, the essay also incorporated basic facts that would be useful to children.
The Thousand Character Classic still has its use in today’s modern society, mostly for practicing one’s calligraphy, for personal improvement, and also in preparation for study of Classical Chinese
The Three Character Classic <<三字经>>, The Hundred Family Surnames <<百家姓>>, and The Thousand Character Classic <<千字文>> are prominently known as San Bai Qian <<三百千>>, from the first Chinese character in their respective titles. These three texts are widely used in China in the past to educate children on basic Mandarin literacy, and most importantly, the deep and rich Chinese culture that are described within these classics.
Below is the copy in Simplified Chinese with Pinyin of the timeless classic – The Thousand Character Classic <<千字文>>

<<千字文>>
The Thousand Character Classic

#01

天地玄黄,宇宙洪荒

#02

日月盈昃,辰宿列张

#03

寒来暑往,秋收冬藏

#04

闰余成岁,律吕调阳

#05

云腾致雨,露结为霜

#06

金生丽水,玉出昆冈

#07

剑号巨阙,珠称夜光

#08

果珍李柰,菜重芥姜

#09

海咸河淡,鳞潜羽翔

#10

龙师火帝,鸟官人皇

#11

始制文字,乃服衣裳

#12

推位让国,有虞陶唐

#13

吊民伐罪,周发殷汤

#14

坐朝问道,垂拱平章

#15

爱育黎首,臣伏戎羌

#16

遐迩一体,率宾归王

#17

鸣凤在竹,白驹食场

#18

化被草木,赖及万方

#19

盖此身发,四大五常

#20

恭惟鞠养,岂敢毁伤

#21

女慕贞洁,男效才良

#22

知过必改,得能莫忘

#23

罔谈彼短,靡恃己长

#24

信使可复,器欲难量

#25

墨悲丝染,诗赞羔羊

#26

景行维贤,克念作圣

#27

德建名立,形端表正

#28

空谷传声,虚堂习听

#29

祸因恶积,福缘善庆

#30

尺璧非宝,寸阴是竞

#31

资父事君,曰严与敬

#32

孝当竭力,忠则尽命

#33

临深履薄,夙兴温凊

#34

似兰斯馨,如松之盛

#35

川流不息,渊澄取映

#36

容止若思,言辞安定

#37

笃初诚美,慎终宜令

#38

荣业所基,籍甚无竟

#39

学优登仕,摄职从政

#40

存以甘棠,去而益咏

#41

乐殊贵贱,礼别尊卑

#42

上和下睦,夫唱妇随

#43

外受傅训,入奉母仪

#44

诸姑伯叔,犹子比儿

#45

孔怀兄弟,同气连枝

#46

交友投分,切磨箴规

#47

仁慈隐恻,造次弗离

#48

节义廉退,颠沛匪亏

#49

性静情逸,心动神疲

#50

守真志满,逐物意移

#51

坚持雅操,好爵自縻

#52

都邑华夏,东西二京

#53

背邙面洛,浮渭据泾

#54

宫殿盘郁,楼观飞惊

#55

图写禽兽,画彩仙灵

#56

丙舍傍启,甲帐对楹

#57

肆筵设席,鼓瑟吹笙

#58

升阶纳陛,弁转疑星

#59

右通广内,左达承明

#60

既集坟典,亦聚群英

#61

杜稿钟隶,漆书壁经

#62

府罗将相,路侠槐卿

#63

户封八县,家给千兵

#64

高冠陪辇,驱毂振缨

#65

世禄侈富,车驾肥轻

#66

策功茂实,勒碑刻铭

#67

磻溪伊尹,佐时阿衡

#68

奄宅曲阜,微旦孰营

#69

桓公匡合,济弱扶倾

#70

绮回汉惠,说感武丁

#71

俊乂密勿,多士寔宁

#72

晋楚更霸,赵魏困横

#73

假途灭虢,践土会盟

#74

何遵约法,韩弊烦刑

#75

起翦颇牧,用军最精

#76

宣威沙漠,驰誉丹青

#77

九州禹迹,百郡秦并

#78

岳宗泰岱,禅主云亭

#79

雁门紫塞,鸡田赤城

#80

昆池碣石,钜野洞庭

#81

旷远绵邈,岩岫杳冥

#82

治本于农,务兹稼穑

#83

俶载南亩,我艺黍稷

#84

税熟贡新,劝赏黜陟

#85

孟轲敦素,史鱼秉直

#86

庶几中庸,劳谦谨敕

#87

聆音察理,鉴貌辨色

#88

贻厥嘉猷,勉其祗植

#89

省躬讥诫,宠增抗极

#90

殆辱近耻,林皋幸即

#91

两疏见机,解组谁逼

#92

索居闲处,沉默寂寥

#93

求古寻论,散虑逍遥

#94

欣奏累遣,戚谢欢招

#95

渠荷的历,园莽抽条

#96

枇杷晚翠,梧桐蚤凋

#97

陈根委翳,落叶飘摇

#98

游鵾独运,凌摩绛霄

#99

耽读玩市,寓目囊箱

#100

易輶攸畏,属耳垣墙

#101

具膳餐饭,适口充肠

#102

饱饫烹宰,饥厌糟糠

#103

亲戚故旧,老少异粮

#104

妾御绩纺,侍巾帷房

#105

纨扇圆絜,银烛炜煌

#106

昼眠夕寐,蓝笋象床

#107

弦歌酒宴,接杯举觞

#108

矫手顿足,悦豫且康

#109

嫡后嗣续,祭祀烝尝

#110

稽颡再拜,悚惧恐惶

#111

笺牒简要,顾答审详

#112

骸垢想浴,执热愿凉

#113

驴骡犊特,骇跃超骧

#114

诛斩贼盗,捕获叛亡

#115

布射僚丸,嵇琴阮啸

#116

恬笔伦纸,钧巧任钓

#117

释纷利俗,竝皆佳妙

#118

毛施淑姿,工颦妍笑

#119

年矢每催,曦晖朗曜

#120

璇玑悬斡,晦魄环照

#121

指薪修祜,永绥吉劭

#122

矩步引领,俯仰廊庙

#123

束带矜庄,徘徊瞻眺

#124

孤陋寡闻,愚蒙等诮

#125

谓语助者,焉哉乎也

<<千字文>>
The Thousand Character Classic

#01
天地玄黄,宇宙洪荒
tiān dì xuán huáng,yǔ zhòu hóng huāng
玄,天也;黄,地之色也;洪,大也;荒,远也;宇宙广大无边。

#02
日月盈昃,辰宿列张
rì yuè yíng zè,chén xiù liè zhāng
太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满在无边的太空中。

#03
寒来暑往,秋收冬藏
hán lái shǔ wǎng,qiū shōu dōng cáng
寒暑循环变换,来了又去,去了又来;秋季里忙着收割,冬天里忙着储藏。

#04
闰余成岁,律吕调阳
rùn yú chéng suì,lǜ lǚ tiáo yáng
积累数年的闰余并成一个月,放在闰年里;古人用六律六吕来调节阴阳。

#05
云腾致雨,露结为霜
yún téng zhì yǔ,lù jié wéi shuāng
云气升到天空,遇冷就形成雨;露水碰上寒夜,很快凝结为霜。

#06
金生丽水,玉出昆冈
jīn shēng lí shuǐ,yù chū kūn gāng
金子生于金沙江底,玉石出自昆仑山岗。

#07
剑号巨阙,珠称夜光
jiàn hào jù què,zhū chēng yè guāng
最有名的宝剑叫“巨阙”,最贵重的明珠叫“夜光”。

#08
果珍李柰,菜重芥姜
guǒ zhēn lǐ nài,cài zhòng jiè jiāng
果子中最珍贵的是李和柰,蔬菜中最看重的是芥和姜。

#09
海咸河淡,鳞潜羽翔
hǎi xián hé dàn,lín qián yǔ xiáng
海水咸,河水淡;鱼儿在水中潜游,鸟儿在空中飞翔。

#10
龙师火帝,鸟官人皇
lóng shī huǒ dì,niǎo guān rén huáng
龙师、火帝、鸟官、人皇,这都是上古时代的帝皇官员。

#11
始制文字,乃服衣裳
shǐzhì wén zì,nǎi fú yī shāng
有了仓颉,开始创造了文字,有了嫘祖,人们才穿起了遮身盖体的衣裳。

#12
推位让国,有虞陶唐
tuī wèi ràng guó,yǒu yú táo táng
唐尧、虞舜英明无私,主动把君位禅让给功臣贤人。

#13
吊民伐罪,周发殷汤
diào mín fá zuì,zhōu fā yīn tāng
安抚百姓,讨伐暴君,有周武王姬发和商君成汤。

#14
坐朝问道,垂拱平章
zuò cháo wèn dào,chuí gǒng pián zhāng
贤君身坐朝廷,探讨治国之道,垂衣拱手,和大臣共商国事。

#15
爱育黎首,臣伏戎羌
ài yù lí shǒu,chén fú róng qiāng
他们爱抚、体恤老百姓,四方各族人都归附向往。

#16
遐迩一体,率宾归王
xiá ěr yī tǐ,shuài bīn guī wáng
远远近近都统一在一起,全都心甘情屈服贤君。

#17
鸣凤在竹,白驹食场
míng fèng zài zhú,bái jū shí cháng
凤凰在竹林中欢鸣,白马在草场上觅食,国泰民安,处处吉祥。

#18
化被草木,赖及万方
huà bèi cǎo mù,lài jí wàn fāng
贤君的教化覆盖大自然的一草一木,恩泽遍及天下百姓。

#19
盖此身发,四大五常
gài cǐ shēn fà,sì dà wǔ cháng
人的身体发肤分属于“四大”,一言一动都要符合“五常”。

#20
恭惟鞠养,岂敢毁伤
gōng wéi jū yǎng,qǐ gǎn huǐ shāng
恭蒙父母亲生养爱护,不可有一丝一毫的毁坏损伤。

#21
女慕贞洁,男效才良
nǚ mù zhēn jié,nán xiào cái liáng
女子要思慕那些为人称道的贞妇洁女,男子要效法有德有才的贤人。

#22
知过必改,得能莫忘
zhī guò bì gǎi,dé néng mò wàng
知道自己有过错,一定要改正;适合自己干的事,不要放弃。

#23
罔谈彼短,靡恃己长
wǎng tán bǐ duǎn,mǐ shì jǐ cháng
不要去谈论别人的短处,也不要依仗自己有长处就不思进取。

#24
信使可复,器欲难量
xìn shǐ kě fù,qì yù nán liáng
诚实的话要能经受时间的考验;器度要大,让人难以估量。

#25
墨悲丝染,诗赞羔羊
mò bēi sī rǎn,shī zàn gāo yáng
墨子为白丝染色不褪而悲泣,「诗经」中因此有「羔羊」篇传扬。

#26
景行维贤,克念作圣
jǐng xíng wéi xián,kè niàn zuò shèng
高尚的德行只能在贤人那里看到;要克制私欲,努力仿效圣人。

#27
德建名立,形端表正
dé jiàn míng lì,xíng duān biǎo zhèng
养成了好的道德,就会有好的名声;就像形体端庄,仪表也随之肃穆一样。

#28
空谷传声,虚堂习听
kōng gǔ chuán shēng,xū táng xí tīng
空旷的山谷中呼喊声传得很远,宽敞的厅堂里说话声非常清晰。

#29
祸因恶积,福缘善庆
huò yīn è jī,fú yuán shàn qìng
祸害是因为多次作恶积累而成,幸福是由于常年行善得到的奖赏。

#30
尺璧非宝,寸阴是竞
chǐ bì fēi bǎo,cùn yīn shì jìng
一尺长的璧玉算不上宝贵,一寸短的光阴却值得去争取。

#31
资父事君,曰严与敬
zī fù shì jūn,yuē yán yǔ jìng
供养父亲,待奉国君,要做到认真、谨慎、恭敬。

#32
孝当竭力,忠则尽命
xiào dāng jié lì,zhōng zé jìn mìng
对父母孝,要尽心竭力;对国君忠,要不惜献出生命。

#33
临深履薄,夙兴温凊
lín shēn lǚ bó,sù xīng wēn qìng
要“如临深渊,如履薄冰”那样小心谨慎;要早起晚睡,让父母冬暖夏凉。

#34
似兰斯馨,如松之盛
sì lán sī xīn,rú sōng zhī shèng
能这样去做,德行就同兰花一样馨香,同青松一样茂盛。

#35
川流不息,渊澄取映
chuān liú bù xī,yuān chéng qǔ yìng
还能延及子孙,像大河川流不息;影响世人,像碧潭清澄照人。

#36
容止若思,言辞安定
róng zhǐ ruò sī,yán cí ān dìng
仪态举止要庄重,看上去若有所思;言语措辞要稳重,显得从容沉静。

#37
笃初诚美,慎终宜令
dǔ chū chéng měi,shèn zhōng yí lìng
无论修身、求学、重视开头固然不错,认真去做,有好的结果更为重要。

#38
荣业所基,籍甚无竟
róng yè suǒ jī,jí shèn wú jìng
有德能孝是事业显耀的基础,这样的人声誉盛大,传扬不已。

#39
学优登仕,摄职从政
xué yōu dēng shì,shè zhí cóng zhèng
学习出色并有余力,就可走上仕道〈做官〉,担任一定的职务,参与国家的政事。

#40
存以甘棠,去而益咏
cún yǐ gān táng,qù ér yì yǒng
召公活着时曾在甘棠树下理政,他过世后老百姓对他更加怀念歌咏。

#41
乐殊贵贱,礼别尊卑
yuè shū guì jiàn,lǐ bié zūn bēi
选择乐曲要根据人的身份贵贱有所不同;采用礼节要按照人的地位高低有所区别。

#42
上和下睦,夫唱妇随
shàng hé xià mù,fū chàng fù suí
长辈和小辈要和睦相处,夫妇要一唱一随,协调和谐。

#43
外受傅训,入奉母仪
wài shòu fù xùn,rù fèng mǔ yí
在外面要听从师长的教诲,在家里要遵守母亲的规范。

#44
诸姑伯叔,犹子比儿
zhū gū bó shū,yóu zǐ bǐ ér
对待姑姑、伯伯、叔叔等长辈,要像是他们的亲生子女一样。

#45
孔怀兄弟,同气连枝
kǒng huái xiōng dì,tóng qì lián zhī
兄弟之间要非常相爱,因为同受父母血气,犹如树枝相连。

#46
交友投分,切磨箴规
jiāo yǒu tóu fèn,qiē mó zhēn guī
结交朋友要意相投,学习上切磋琢磨,品行上互相告勉。

#47
仁慈隐恻,造次弗离
rén cí yǐn cè,zào cì fú lí
仁义、慈爱,对人的恻隐之心,在最仓促、危急的情况下也不能抛离。

#48
节义廉退,颠沛匪亏
jié yì lián tuì,diān pèi fēi kuī
气节、正义、廉洁、谦让的美德,在最穷困潦倒的时候也不可亏缺。

#49
性静情逸,心动神疲
xìng jìng qíng yì,xīn dòng shén pí
品性沉静淡泊,情绪就安逸自在;内心浮躁好动,精神就疲惫困倦。

#50
守真志满,逐物意移
shǒu zhēn zhì mǎn,zhú wù yì yí
保持纯洁的天性,就会感到满足;追求物欲享受,天性就会转移改变。

#51
坚持雅操,好爵自縻
jiān chí yǎ cāo,hǎo jué zì mí
坚持高尚铁情操,好的职位自然会为你所有。

#52
都邑华夏,东西二京
dū yì huá xià,dōng xī èr jīng
古代的都城华美壮观,有东京洛阳和西京长安。

#53
背邙面洛,浮渭据泾
bèi máng miàn luò,fú wèi jù jīng
东京洛阳背靠北邙山,南临洛水;西京长安左跨渭河,右依泾水。

#54
宫殿盘郁,楼观飞惊
gōng diàn pán yù,lóu guàn fēi jīng
宫殿盘旋曲折,重重迭迭;楼阁高耸如飞,触目惊心。

#55
图写禽兽,画彩仙灵
tú xiě qín shòu,huà cǎi xiān líng
宫殿上绘着各种飞禽走兽,描画出五彩的天仙神灵。

#56
丙舍傍启,甲帐对楹
bǐng shè páng qǐ,jiǎ zhàng duì yíng
正殿两边的配殿从侧面开启,豪华的账幕对着高高的楹柱。

#57
肆筵设席,鼓瑟吹笙
sì yán shè xí,gǔ sè chuī shēng
宫殿中大摆宴席,乐人吹笙鼓瑟,一片歌舞升平的景象。

#58
升阶纳陛,弁转疑星
shēng jiē nà bì,biàn zhuàn yí xīng
登上台阶进入殿堂的文武百官,帽子团团转,像满天的星星。

#59
右通广内,左达承明
yòu tōng guǎng nèi,zuǒ dá chéng míng
右面通向用以藏书的广内殿,左面到达朝臣休息的承明殿。

#60
既集坟典,亦聚群英
jì jí fén diǎn,yì jù qún yīng
这里收藏了很多的典籍名著,也集着成群的文武英才。

#61
杜稿钟隶,漆书壁经
dù gǎo zhōng lì,qī shū bì jīng
书殿中有杜度的草书、钟繇的隶书,还有漆写的古籍和孔壁中的经典。

#62
府罗将相,路侠槐卿
fǔ luó jiàng xiàng,lù xiá huái qīng
宫廷内将想依次排成两列,宫廷外大夫公卿夹道站立。

#63
户封八县,家给千兵
hù fēng bā xiàn,jiā jǐ qiān bīng
他们每户有八县之广的封地,配备成千以上的士兵。

#64
高冠陪辇,驱毂振缨
gāo guān péi niǎn,qū gǔ zhèn yīng
他们戴着高高的官帽,陪着皇帝出游,驾着车马,帽带飘舞着,好不威风。

#65
世禄侈富,车驾肥轻
shì lù chǐ fù,chē jià féi qīng
他们的子孙世代领受俸禄,奢侈豪富,出门时轻车肥马,春风得意。

#66
策功茂实,勒碑刻铭
cè gōng mào shí,lè bēi kè míng
朝廷还详尽确实地记载他们的功德,刻在碑石上流传后世。

#67
磻溪伊尹,佐时阿衡
pán xī yī yǐn,zuǒ shí ā héng
周武王磻溪遇吕尚,尊他为“太公望”;伊尹辅佐时政,商汤王封他为“阿衡”。

#68
奄宅曲阜,微旦孰营
yǎn zhái qū fù,wēi dàn shú yíng
周成王占领了古奄国曲阜一带地面,要不是周公旦辅政哪里能成?

#69
桓公匡合,济弱扶倾
huán gōng kuāng hé,jì ruò fú qīng
齐桓公九次会合诸侯,出兵援助势单力薄和面临危亡的诸侯小国。

#70
绮回汉惠,说感武丁
qǐ huí hàn huì,yuè gǎn wǔ dīng
汉惠帝做太子时靠绮里季才幸免废黜,商君武丁感梦而得贤相传说。

#71
俊乂密勿,多士寔宁
jùn yì mì wù,duō shì shí níng
能人治政勤勉努力,全靠许多这样的贤士,国家才富强安宁。

#72
晋楚更霸,赵魏困横
jìn chǔ gēng bà,zhào wèi kùn héng
晋、楚两国在齐之后称霸,赵、魏两国因连横而受困于秦。

#73
假途灭虢,践土会盟
jiǎ tú miè guó,jiàn tǔ huì méng
晋献公向虞国借路去消灭虢国;晋文公在践土与诸侯会盟,推为盟主。

#74
何遵约法,韩弊烦刑
hé zūn yuē fǎ,hán bì fán xíng
萧何遵循简约刑法的精神制订九律,韩非却受困于自己所主张的严酷刑法。

#75
起翦颇牧,用军最精
qǐ jiǎn pō mù,yòng jūn zuì jīng
秦将白起、王翦,赵将廉颇、李牧,带兵打仗最为高明。

#76
宣威沙漠,驰誉丹青
xuān wēi shā mò,chí yù dān qīng
他们的声威远传到沙漠边地,美誉和画像一起流芳后代。

#77
九州禹迹,百郡秦并
jiǔ zhōu yǔ jì,bǎi jùn qín bìng
九州处处有留有大禹治水的足迹,全国各郡在秦并六国后归于统一。

#78
岳宗泰岱,禅主云亭
yuè zōng tài dài,shàn zhǔ yún tíng
五岳中人们最尊崇东岳泰山,历代帝王都在云山和亭山主持禅礼。

#79
雁门紫塞,鸡田赤城
yàn mén zǐ sài,jī tián chì chéng
名关有北疆雁门,要塞有万里长城,驿站有边地鸡田,奇山有天台赤城。

#80
昆池碣石,钜野洞庭
kūn chí jié shí,jù yě dòng tíng
赏池赴昆明滇池,观海临河北碣石,看泽去山东钜野,望湖上湖南洞庭。

#81
旷远绵邈,岩岫杳冥
kuàng yuǎn mián miǎo,yán xiù yǎo míng
江河源远流长,湖海宽广无边。名山奇谷幽深秀丽,气象万千。

#82
治本于农,务兹稼穑
zhì běn yú nóng,wù zī jià sè
治国的根本在发展农业,要努力做好播种收获这些农活。

#83
俶载南亩,我艺黍稷
chù zǎi nán mǔ,wǒ yì shǔ jì
一年的农活该开始干起来了,我种上小米,又种上高粱。

#84
税熟贡新,劝赏黜陟
shuì shú gòng xīn,quàn shǎng chù zhì
收获季节,用刚熟的新谷交纳税粮,官府应按农户的贡献大小给予奖励或处罚。

#85
孟轲敦素,史鱼秉直
mèng kē dūn sù,shǐ yú bǐng zhí
孟轲夫子崇尚纯洁,史官子鱼秉性刚直。

#86
庶几中庸,劳谦谨敕
shù jī zhōng yōng,láo qiān jǐn chì
做人要尽可能合乎中庸的标准,勤奋、谦逊、谨慎,懂得规劝告诫自己。

#87
聆音察理,鉴貌辨色
líng yīn chá lǐ,jiàn mào biàn sè
听别人说话,要仔细审察是否合理;看别人面孔,要小心辨析他的脸色。

#88
贻厥嘉猷,勉其祗植
yí jué jiā yóu,miǎn qí zhīzhí
要给人家留下正确高明的忠告或建议,勉励别人谨慎小心地处世立身。

#89
省躬讥诫,宠增抗极
xǐng gōng jī jiè,chǒng zēng kàng jí
听到别人的讥讽告诫,要反省自身;备受恩宠不要得意忘形,对抗权尊。

#90
殆辱近耻,林皋幸即
dài rǔ jìn chǐ,lín gāo xìng jí
知道有危险耻辱的事快要发生,还不如归隐山林为好。

#91
两疏见机,解组谁逼
liǎng shū jiàn jī,jiě cú shuí bī
疏广疏受预见到危患的苗头才告老还乡,哪里有谁逼他们除下官印?

#92
索居闲处,沉默寂寥
suǒ jū xián chù,chén mò jì liáo
离群独居,悠闲度日,整天不用多费唇舌,清静无为岂不是好事。

#93
求古寻论,散虑逍遥
qiú gǔ xún lùn,sàn lǜ xiāo yáo
想想古人的话,翻翻古人的书,消往日的忧虑,乐得逍遥舒服。

#94
欣奏累遣,戚谢欢招
xīn zòu lèi qiǎn,qī xiè huān zhāo
轻松的事凑到一起,费力的事丢在一边,消除不尽的烦恼,得来无限的快乐。

#95
渠荷的历,园莽抽条
qú hé de lì,yuán mǎng chōu tiáo
池里的荷花开得光润鲜艳,园中的草木抽出条条嫩枝。

#96
枇杷晚翠,梧桐蚤凋
pí pá wǎn cuì,wú tóng zǎo diāo
枇杷到了岁晚还是苍翠欲滴,梧桐刚刚交秋就早早地凋谢了。

#97
陈根委翳,落叶飘摇
chén gēn wěi yì,luò yè piāo yáo
陈根老树枯倒伏,落叶在秋风里四处飘荡。

#98
游鵾独运,凌摩绛霄
yóu kūn dú yùn,líng mó jiàng xiāo
寒秋之中,鲲鹏独自高飞,直冲布满彩霞的云霄。

#99
耽读玩市,寓目囊箱
dān dú wán shì,yù mù náng xiāng
汉代王充在街市上沉迷留恋于读书,眼睛注视的都是书袋和书箱。

#100
易輶攸畏,属耳垣墙
yì yóu yōu wèi,zhǔ ěr yuán qiáng
说话最怕旁若无人,毫无禁忌;要留心隔着墙壁有人在贴耳偷听。

#101
具膳餐饭,适口充肠
jù shàn cān fàn,shì kǒu chōng cháng
安排一日三餐的膳食,要适合各位的口味,能让大家吃饱。

#102
饱饫烹宰,饥厌糟糠
bǎo yù pēng zǎi,jī yàn zāo kāng
饱的时候自然满足于大鱼大肉,饿的时候应当满足于粗菜淡饭。

#103
亲戚故旧,老少异粮
qīn qī gù jiù,lǎo shào yì liáng
亲属、朋友会面要盛情款待,老人、小孩的食物应和自己不同。

#104
妾御绩纺,侍巾帷房
qiè yù jì fǎng,shì jīn wéi fáng
小妾婢女要管理好家务,尽心恭敬地服待好主人。

#105
纨扇圆絜,银烛炜煌
wán shàn yuán xié,yín zhú wěi huáng
绢制的团扇像满月一样又白又圆,银色的烛台上烛火辉煌。

#106
昼眠夕寐,蓝笋象床
zhòu mián xī mèi,lán sǔn xiàng chuáng
白日小憩,晚上就寝,有青篾编成的竹席和象牙雕屏的床榻。

#107
弦歌酒宴,接杯举觞
xián gē jiǔ yàn,jiē bēi jǔ shāng
奏着乐,唱着歌,摆酒开宴;接过酒杯,开怀畅饮。

#108
矫手顿足,悦豫且康
jiǎo shǒu dùn zú,yuè yù qiě kāng
情不自禁地手舞足蹈,真是又快乐又安康。

#109
嫡后嗣续,祭祀烝尝
dí hòu sì xù,jì sì zhēng cháng
子孙继承了祖先的基业,一年四季的祭祀大礼不能疏忘。

#110
稽颡再拜,悚惧恐惶
qǐ sǎng zài bài,sǒng jù kǒng huáng
跪着磕头,拜了又拜;礼仪要周全恭敬,心情要悲痛虔诚。

#111
笺牒简要,顾答审详
jiān dié jiǎn yào,gù dá shěn xiáng
给别人写信要简明扼要,回答别人问题要详细周全。

#112
骸垢想浴,执热愿凉
hái gòu xiǎng yù,zhí rè yuàn liáng
身上有了污垢,就想洗澡,好比手上拿着烫的东西就希望有风把它吹凉。

#113
驴骡犊特,骇跃超骧
lǘ luó dú tè,hài yuè chāo xiāng
家里有了灾祸,连牲畜都会受惊,狂蹦乱跳,东奔西跑。

#114
诛斩贼盗,捕获叛亡
zhū zhǎn zéi dào,bǔ huò pàn wáng
对抢劫、偷窃、反叛、逃亡的人要严厉惩罚,该抓的抓,该杀的杀。

#115
布射僚丸,嵇琴阮啸
bù shè liáo wán,jī qín ruǎn xiào
吕布擅长射箭,宜僚有弄丸的绝活,嵇康善于弹琴,阮籍能撮口长啸。

#116
恬笔伦纸,钧巧任钓
tián bǐ lún zhǐ,jūn qiǎo rén diào
蒙恬造出毛笔,蔡伦发明造纸,马钧巧制水车,任公子垂钓大鱼。

#117
释纷利俗,竝皆佳妙
shì fēn lì sú,bìng jiē jiā miào
他们的技艺有的解人纠纷,有的方便群众,都高明巧妙,为人称道。

#118
毛施淑姿,工颦妍笑
máo shī shū zī,gōng pín yán xiào
毛嫱、西施年轻美貌,哪怕皱着眉头,也像美美的笑。

#119
年矢每催,曦晖朗曜
nián shǐ měi cuī,xī huī lǎng yào
可惜青春易逝,岁月匆匆催人渐老,只有太阳的光辉永远朗照。

#120
璇玑悬斡,晦魄环照
xuán jī xuán wò,huì pò huán zhào
高悬的北斗随着四季变换转动,明晦的月光洒遍人间每个角落。

#121
指薪修祜,永绥吉劭
zhǐ xīn xiū hù,yǒng suí jí shào
行善积德才能像薪尽火传那样精神长存,子孙安康全靠你留下吉祥的忠告。

#122
矩步引领,俯仰廊庙
jǔ bù yǐn lǐng,fǔ yǎng láng miào
如此心地坦然,方可以昂头迈步,应付朝廷委以的重任。

#123
束带矜庄,徘徊瞻眺
shù dài jīn zhuāng,pái huái zhān tiào
如此无愧人生,尽可以整束衣冠,庄重从容地高瞻远望。

#124
孤陋寡闻,愚蒙等诮
gū lòu guǎ wén,yú méng děng qiào
这些道理孤陋寡闻就不会明白,只能和愚味无知的人一样空活一世,让人耻笑。

#125
谓语助者,焉哉乎也
wèi yǔ zhù zhě,yān zāi hū yě
编完「千字文」乌发皆白,最后剩下 “焉、哉、乎、也”这几个语气助词。

Rise and Shine – Welcome to the grind

Inspirational Swimming Video Featuring Michael Phelps, Ryan Lochte, Ian Thorpe, Cesar Cielo, Alain Bernard, James Magnusson, Nathan Adrian.
I hated every minute of training, but I said, “Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.”

Rise and shine.

6am and your hand can’t make it to the alarm clock before the voices in your head start telling you that it’s too early, too dark, and too cold to get out of a bed.
Aching muscles lie still in rebellion, pretending not to hear your brain commanding them to move.
A legion of voices are shouting their unanimous permission for you to hit the snooze button and go back to dreamland, but you didn’t ask their opinion.
The voice you’ve chosen to listen to is one of defiance.
A voice that’s says there was a reason you set that alarm in the first place. So sit up, put your feet on the floor, and don’t look back because we’ve got work to do.

Welcome to The Grind.

For what is each day but a series of conflicts between the right way and the easy way, 10,000 streams fan out like a river delta before you, Each one promising the path of least resistance.
Thing is, you’re headed upstream. And when you make that choice, when you decide to turn your back on what’s comfortable and what’s safe and what some would call “common sense”, well that’s day 1. From there it only gets tougher.
So just make sure this is something you want. Because the easy way out will always be there, ready to wash you away, all you have to do is pick up your feet.

But you aren’t going to are you?

With each step comes the decision to take another.
You’re on your way now.
But this is no time to dwell on how far you’ve come. You’re in a fight against an opponent you can’t see.
Oh but you can feel him on your heels can’t you?
Feel him breathing down your neck.
You know what that is? That’s you…Your fears, your doubts and insecurities all lined up like a firing squad ready to shoot you out of the sky.

But don’t lose heart

While they aren’t easily defeated, they are far from invincible.
Remember this is The Grind.
The Battle Royale between you and your mind, your body and the devil on your shoulder who’s telling you that this is just a game, this is just a waste of time, your opponents are stronger than you.

Drown out the voice of uncertainty with the sound of your own heartbeat.

Burn away your self doubt with the fire that’s beneath you.
Remember what you’re fighting for.
And never forget that momentum is a cruel mistress, She can turn on a dime with the smallest mistake.
She is ever searching for that weak place in your armor, that one tiny thing you forgot to prepare for.
So as long as the devil is hiding the details, the question remains,”is that all you got?”, “are you sure?”
And when the answer is “yes”. That you’ve done all you can to prepare yourself for battle THEN it’s time to go forth and boldly face your enemy, the enemy within.
Only now you must take that fight into the open, into hostile territory.

You’re a lion in a field of lions…

All hunting the same elusive prey with a desperate starvation that says VICTORY is the only thing that can keep you alive.
So believe that voice that says ” you CAN run a little faster ” and that ” you CAN throw a little harder ” and that ” you CAN dive a little deeper” and that, for you, the laws of physics are merely a suggestion.
Luck is the last dying wish of those who wanna believe that winning can happen by accident, sweat on the other hand is for those who know it’s a choice, so decide now because destiny waits for no man. And when your time comes and a thousand different voices are trying to tell you you’re not ready for it, listen instead for that lone voice in decent the one that says you are ready, you are prepared, it’s all up to you now.

So rise and shine.

The A to Z of Life and Motivation

Aspire to inspire before you expire. Aspire to inspire before you expire


Be so busy improving yourself that you have no time to criticize others. – Chetan Bhagat Be so busy improving yourself that you have no time to criticize others.


Carpe Diem!!!
Seize the Day!!!
Carpe Diem!!! Seize the Day!!!


Don’t wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Don’t wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect.


Everything should be made as simple as possible,
but not simpler.
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. – Albert Einstein


Friends and family are Life’s greatest treasures.


Giving up doesn’t always mean you are weak…
Sometimes it means that you are strong enough to let go.
Giving up doesn’t always mean you are weak… Sometimes it means that you are strong enough to let go.


Hard work beats talent when talent doesn’t work hard. – Tim Notke Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.


If opportunity doesn’t knock,
build a door.
If opportunity doesn’t knock, build a door. – Milton Berle


Judging a person does not define who they are. It defines who you are. Judging a person does not define who they are. It defines who you are.


Keep up with the good work
no matter how
hard life may seem.


Let your dreams be bigger than your fears & your actions louder than your words Let your dreams be bigger than your fears & your actions louder than your words.


Motivation is what gets you started.
Habit is what keeps you going.
Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. – Jim Rohn


Never look down on someone unless you’re helping them up Never look down on someone unless you’re helping them up.


One of the simplest ways to stay happy is…
Letting go of the things that makes you sad.
One of the simplest ways to stay happy is… Letting go of the things that makes you sad.


Proper prior planning
prevents poor performance.


Winners never quit and quitters never win. – Vince Lombardi Quitters never win. Winners never quit.


Remember that no one can
make you feel inferior
without your consent.


Success is the sum of small efforts, repeated day
in and out.
Success is the sum of small efforts, repeated day in and out.


The happiest people don’t have the best of everything, they just make the best of everything. The happiest people don’t have the best of everything;
they just make the best of everything.


Understand first to be understood later.


What the mind of man can conceive and believe, it can achieve Visualize and believe in your goals and dreams – what the mind of man can conceive and believe,
it can achieve


What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. – Ralph Waldo Emerson


X mark your goals X mark your goals – Write them down and aim to achieve them within a realistic timeframe.


Your mind is a powerful thing.
When you fill it with positive thoughts,
your Life will start to change.


Zero in on your goals and
follow your plan religiously.


O Captain My Captain – Robin Williams

O Captain! My Captain!

Tribute to Robin McLaurin Williams
(July 21, 1951 – August 11, 2014)
who has passed away on Monday at age 63. Although Robin is no longer with us now, his work and contributions will be an everlasting legacy that serves as an inspiration to many generations to come.

His wife, Susan Schneider, said in a statement on Monday, “This morning, I lost my husband and my best friend, while the world lost one of its most beloved artists and beautiful human beings.”
She added: “As he is remembered, it is out hope the focus will not be on Robin’s death, but on the countless moments of joy and laughter he gave to millions.”


My initial exposure to Robin Williams was from the film “Dead Poets Society” where he starred as John Keating. An unorthodox English teacher, he taught us how to look at the world in a different way. To always Seize the Day – Carpe Diem, to make our lives extraordinary, to challenge social norms and status quo, and to be passionate about what you love and have the courage to follow your dreams despite discouragement from neysayers.

Below are some famous quotes you can find in the film Dead Poets Society:

I went into the woods because I wanted to live deliberately. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life… to put to rout all that was not life; and not, when I came to die, discover that I had not lived.”

Poetry, Beauty, Romance, Love, these are what we stay alive for.

“No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world.”

“There’s a time for daring and there’s a time for caution, and a wise man understands which is called for.”

“Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau said, “Most men lead lives of quiet desperation.” Don’t be resigned to that. Break out!”

“We don’t read and write poetry because it’s cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, “O me! O life!… of the questions of these recurring; of the endless trains of the faithless… of cities filled with the foolish; what good amid these, O me, O life?”
Answer. That you are here – that life exists, and identity; that the powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be?”


17/8/2014 – Just finished watching Good Will Hunting. Written by Affleck and Damon, the film follows 20-year-old South Boston laborer Will Hunting (Matt Damon), an unrecognized genius who, as part of a deferred prosecution agreement after assaulting a police officer, becomes a patient of a therapist (Robin Williams) and studies advanced mathematics with a renowned professor (Skarsgård). Through his therapy sessions, Will re-evaluates his relationships with his best friend Chuckie (Affleck), his girlfriend Skylar (Driver), and himself, facing the significant task of thinking about his future.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?hl=en-GB&gl=SG&v=qM-gZintWDc]

Sean: Thought about what you said to me the other day, about my painting. Stayed up half the night thinking about it. Something occurred to me… fell into a deep peaceful sleep, and haven’t thought about you since. Do you know what occurred to me?
Will: No.
Sean: You’re just a kid, you don’t have the faintest idea what you’re talkin’ about.
Will: Why thank you.
Sean: It’s all right. You’ve never been out of Boston.
Will: Nope.
Sean: So if I asked you about art, you’d probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo, you know a lot about him. Life’s work, political aspirations, him and the pope, sexual orientations, the whole works, right? But I’ll bet you can’t tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You’ve never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling; seen that. If I ask you about women, you’d probably give me a syllabus about your personal favorites. You may have even been laid a few times. But you can’t tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy. You’re a tough kid. And I’d ask you about war, you’d probably throw Shakespeare at me, right, “once more unto the breach dear friends.” But you’ve never been near one. You’ve never held your best friend’s head in your lap, watch him gasp his last breath looking to you for help. I’d ask you about love, you’d probably quote me a sonnet. But you’ve never looked at a woman and been totally vulnerable. Known someone that could level you with her eyes, feeling like God put an angel on earth just for you. Who could rescue you from the depths of hell. And you wouldn’t know what it’s like to be her angel, to have that love for her, be there forever, through anything, through cancer. And you wouldn’t know about sleeping sitting up in the hospital room for two months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes, that the terms “visiting hours” don’t apply to you. You don’t know about real loss, ’cause it only occurs when you’ve loved something more than you love yourself. And I doubt you’ve ever dared to love anybody that much. And look at you… I don’t see an intelligent, confident man… I see a cocky, scared shitless kid. But you’re a genius Will. No one denies that. No one could possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine, and you ripped my fucking life apart. You’re an orphan right?
[Will nods]
Sean: You think I know the first thing about how hard your life has been, how you feel, who you are, because I read Oliver Twist? Does that encapsulate you? Personally… I don’t give a shit about all that, because you know what, I can’t learn anything from you, I can’t read in some fuckin’ book. Unless you want to talk about you, who you are. Then I’m fascinated. I’m in. But you don’t want to do that do you sport? You’re terrified of what you might say. Your move, chief.

Will: [about Skylar] Don’t worry about me, I know what I’m doin’. Yeah, but this girl is like, you know, beautiful. She’s smart. She’s funny. She’s different from most of the girls I’ve been with.
Sean: So, call her up, Romeo.
Will: Why? So I can realize she’s not that smart, that she’s fuckin’ boring? Y’know? I mean…this girl is like fuckin’ perfect right now, I don’t wanna ruin that.
Sean: Maybe you’re perfect right now. Maybe you don’t wanna ruin that. I think that’s a super philosophy, Will, that way you can go through your entire life without ever having to really know anybody…My wife used to fart when she was nervous. She had all sorts of wonderful idiosyncrasies. You know what? She used to fart in her sleep. [they laugh] Sorry I shared that with you. One night it was so loud it woke the dog up. She woke up and gone like “oh was that you?” I’d say yeah…I didn’t have the heart to tell her…[cracks up] Oh God…
Will: [laughing hysterically] She woke herself up?
Sean: [in hysterics himself] Yes!…. Oh Christ….aahhh, but, Will, she’s been dead two years and that’s the shit I remember. [Will stops laughing] Wonderful stuff, you know, little things like that. Ah, but, those are the things I miss the most. The little idiosyncrasies that only I knew about. That’s what made her my wife. Oh, and she had the goods on me, too; she knew all my little peccadillos. People call these things imperfections, but they’re not — aw that’s the good stuff. And then we get to choose who we let into our weird little worlds. You’re not perfect, sport. And let me save you the suspense. This girl you met, she isn’t perfect either. But the question is: whether or not you’re perfect for each other. That’s the whole deal. That’s what intimacy is all about. Now you can know everything in the world, sport, but the only way you’re findin’ out that one is by givin’ it a shot. You certainly won’t learn from an old fucker like me. Even if I did know, I wouldn’t tell a pissant like you.
Will: Why not? You told me every other fuckin’ thing. Jesus Christ. Fuckin’ talk more than any shrink I ever seen in my life.
Sean: I teach this shit, I didn’t say I know how to do it.
Will: Yeah…You ever think about gettin’ remarried?
Sean: My wife’s dead.
Will: Hence the word: remarried.
Sean: She’s dead.
Will: Yeah…Well, I think that’s a super philosophy, Sean. I mean that way you could actually go through the rest of your life without ever really knowing anybody.
Sean: [smiles uncomfortably] Time’s up.
Related Post:
Robin Williams Inspirational Movie Speech