Three Character Classic 三字经 with English Translation

Three Character Classic - San Zi Jing - 三字经

The Three Character Classic – commonly known as San Zi Jing
<<三字经>> – is one of the many classic Chinese texts used to teach basic literacy to young children in the past. Written during the Song dynasty by Wang Yinglin, this short and simple text is arranged in three-character verses, with the complete text being 1,140 characters long, making it easy to memorize and fun to recite. It encompasses the basis of Confucian morality, especially filial piety and respecting the elders. Definitely worth learning by heart, regardless of age, nationality, or gender.

The Three Character Classic <<三字经>>, The Hundred Family Surnames <<百家姓>>, and The Thousand Character Classic <<千字文>> are prominently known as San Bai Qian <<三百千>>, from the first Chinese character in their respective titles. These three texts are widely used in China in the past to educate children on basic Mandarin literacy, and most importantly, the deep and rich Chinese culture that are described within these classics.

Below is the copy in Simplified Chinese with Pinyin, English and Mandarin explanation of the timeless classic.

<<三字经>>
Three Character Classic

#01

人之初,性本善。 性相近,习相远。

#02

苟不教,性乃迁。 教之道,贵以专。

#03

昔孟母,择邻处。 子不学,断机杼。

#04

窦燕山,有义方。 教五子,名俱扬。

#05

养不教,父之过。 教不严,师之惰。

#06

子不学,非所宜。 幼不学,老何为。

#07

玉不琢,不成器。 人不学,不知义。

#08

为人子,方少时。 亲师友,习礼仪。

#09

香九龄,能温席。 孝于亲,所当执。

#10

融四岁,能让梨。 弟于长,宜先知。

#11

首孝弟,次见闻。 知某数,识某文。

#12

一而十,十而百。 百而千,千而万。

#13

三才者,天地人。 三光者,日月星。

#14

三纲者,君臣义。 父子亲,夫妇顺。

#15

曰春夏,曰秋冬。 此四时,运不穷。

#16

曰南北,曰西东。 此四方,应乎中。

#17

曰水火,木金土。 此五行,本乎数。

#18

曰仁义,礼智信。 此五常,不容紊。

#19

稻粱菽,麦黍稷。 此六谷,人所食。

#20

马牛羊,鸡犬豕。 此六畜,人所饲。

#21

曰喜怒,曰哀惧。 爱恶欲,七情具。

#22

匏土革,木石金。 与丝竹,乃八音。

#23

高曾祖,父而身。 身而子,子而孙。

#24

自子孙,至元曾。 乃九族,人之伦。

#25

父子恩,夫妇从。 兄则友,弟则恭。

#26

长幼序,友与朋。 君则敬,臣则忠。

#27

此十义,人所同。

#28

凡训蒙,须讲究。 详训诂,明句读。

#29

为学者,必有初。 小学终,至四书。

#30

论语者,二十篇。 群弟子,记善言。

#31

孟子者,七篇止。 讲道德,说仁义。

#32

作中庸,乃孔伋。 中不偏,庸不易。

#33

作大学,乃曾子。 自修齐,至平治。

#34

孝经通,四书熟。 如六经,始可读。

#35

诗书易,礼春秋。 号六经,当讲求。

#36

有连山,有归藏。 有周易,三易详。

#37

有典谟,有训诰。 有誓命,书之奥。

#38

我周公,作周礼。 著六官,存治体。

#39

大小戴,注礼记。 述圣言,礼乐备。

#40

曰国风,曰雅颂。 号四诗,当讽咏。

#41

诗既亡,春秋作。 寓褒贬,别善恶。

#42

三传者,有公羊。 有左氏,有谷梁。

#43

经既明,方读子。 撮其要,记其事。

#44

五子者,有荀杨。 文中子,及老庄。

#45

经子通,读诸史。 考世系,知终始。

#46

自羲农,至黄帝。 号三皇,居上世。

#47

唐有虞,号二帝。 相揖逊,称盛世。

#48

夏有禹,商有汤。 周文武,称三王。

#49

夏传子,家天下。 四百载,迁夏社。

#50

汤伐夏,国号商。 六百载,至纣亡。

#51

周武王,始诛纣。 八百载,最长久。

#52

周辙东,王纲堕。 逞干戈,尚游说。

#53

始春秋,终战国。 五霸强,七雄出。

#54

嬴秦氏,始兼并。 传二世,楚汉争。

#55

高祖兴,汉业建。 至孝平,王莽篡。

#56

光武兴,为东汉。 四百年,终于献。

#57

魏蜀吴,争汉鼎。 号三国,迄两晋。

#58

宋齐继,梁陈承。 为南朝,都金陵。

#59

北元魏,分东西。 宇文周,兴高齐。

#60

迨至隋,一土宇。 不再传,失统绪。

#61

唐高祖,起义师。 除隋乱,创国基。

#62

二十传,三百载。 梁灭之,国乃改。

#63

梁唐晋,及汉周。 称五代,皆有由。

#64

炎宋兴,受周禅。 十八传,南北混。

#65

辽与金,皆称帝。 元灭金,绝宋世。

#66

舆图广,超前代。 九十年,国祚废。

#67

太祖兴,国大明。 号洪武,都金陵。

#68

迨成祖,迁燕京。 十六世,至崇祯。

#69

权阉肆,寇如林。 李闯出,神器焚。

#70

清世祖,应景命。 靖四方,克大定。

#71

古今史,全在兹。 载治乱,知兴衰。

#72

读史书,考实录。 通古今,若亲目。

#73

口而诵,心而惟。 朝于斯,夕于斯。

#74

昔仲尼,师项橐。 古圣贤,尚勤学。

#75

赵中令,读鲁论。 彼既仕,学且勤。

#76

披蒲编,削竹简。 彼无书,且知勉。

#77

头悬梁,锥刺股。 彼不教,自勤苦。

#78

如囊萤,如映雪。 家虽贫,学不辍。

#79

如负薪,如挂角。 身虽劳,犹苦卓。

#80

苏老泉,二十七。 始发愤,读书籍。

#81

彼既老,犹悔迟。 尔小生,宜早思。

#82

若梁灏,八十二。 对大廷,魁多士。

#83

彼既成,众称异。 尔小生,宜立志。

#84

莹八岁,能咏诗。 泌七岁,能赋棋。

#85

彼颖悟,人称奇。 尔幼学,当效之。

#86

蔡文姬,能辨琴。 谢道韫,能咏吟。

#87

彼女子,且聪敏。 尔男子,当自警。

#88

唐刘晏,方七岁。 举神童,作正字。

#89

彼虽幼,身已仕。 尔幼学,勉而致。

#90

有为者,亦若是。

#91

犬守夜,鸡司晨。 苟不学,曷为人。

#92

蚕吐丝,蜂酿蜜。 人不学,不如物。

#93

幼而学,壮而行。 上致君,下泽民。

#94

扬名声,显父母。 光于前,裕于后。

#95

人遗子,金满嬴。 我教子,惟一经。

#96

勤有功,戏无益。 戒之哉,宜勉力。

<<三字经>>
Three Character Classic

#01
人之初,性本善。
rén zhī chū , xìnɡ běn shàn 。
性相近,习相远。
xìnɡ xiānɡ jìn , xí xiānɡ yuǎn 。
Men at birth, are naturally good.
Their natures are similar; their habits become different.
人生下来的时候都是好的,只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。

#02
苟不教,性乃迁。
ɡǒu bù jiāo , xìnɡ nǎi qiān 。
教之道,贵以专。
jiāo zhī dào , ɡuì yǐ zhuān 。
If, negligently, not taught, their nature deteriorate.
The right way to teach, is with absolute thoroughness.
如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。

#03
昔孟母,择邻处。
xī mènɡ mǔ , zé lín chù 。
子不学,断机杼。
zǐ bù xué , duàn jī zhù 。
Formerly, the mother of Mencius chose a neighborhood.
When her child would not learn, she broke the shuttle from the loom.
战国时,孟子的母亲曾三次搬家,是为了使孟子有个好的学习环境。一次孟子逃学,孟母就割断织机的布来教子。

#04
窦燕山,有义方。
dòu yàn shān , yǒu yì fānɡ 。
教五子,名俱扬。
jiāo wǔ zǐ , mínɡ jù yánɡ 。
Dou Yanshan, had the right method.
He taught five sons, each of whom raised the family reputation.
五代时,燕山人窦禹钧教育儿子很有方法,他教育的五个儿子都很有成就,同时科举成名。

#05
养不教,父之过。
yǎnɡ bù jiāo , fù zhī ɡuò 。
教不严,师之惰。
jiāo bù yán , shī zhī duò 。
To feed without teaching, is the father’s fault.
To teach without severity, is the teacher’s laziness.
仅仅是供养儿女吃穿,而不好好教育,是父亲的过错。只是教育,但不严格要求就是做老师的懒惰了。

#06
子不学,非所宜。
zǐ bù xué , fēi suǒ yí 。
幼不学,老何为。
yòu bù xué , lǎo hé wéi 。
If a child does not study, it is improper.
If he does not learn while young, what will he be when old?
小孩子不肯好好学习,是很不应该的。一个人倘若小时候不好好学习,到老的时候既不懂做人的道理,又无知识,能有什么用呢?

#07
玉不琢,不成器。
yù bù zhuó , bù chénɡ qì 。
人不学,不知义。
rén bù xué , bù zhī yì 。
Jade that has not been polished cannot be used.
Person that has not studied cannot know righteousness.
玉不打磨雕刻,不会成为精美的器物;人若是不学习,就不懂得礼仪,不能成才。

#08
为人子,方少时。
wéi rén zǐ , fānɡ shǎo shí 。
亲师友,习礼仪。
qīn shī yǒu , xí lǐ yí 。
He, who is the son of a man, when he is young,
should engage teachers and friends; and practice etiquette.
做儿女的,从小时候就要亲近老师和朋友,以便从他们那里学习到许多为人处事的礼节和知识。

#09
香九龄,能温席。
xiānɡ jiǔ línɡ , nénɡ wēn xí 。
孝于亲,所当执。
xiào yú qīn , suǒ dānɡ zhí 。
Xiang, at nine, could warm (his parent’s) bed.
Filial piety towards parents should be carried out.
东汉人黄香,九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。这是每个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。

#10
融四岁,能让梨。
rónɡ sì suì , nénɡ rànɡ lí 。
弟于长,宜先知。
dì yú chánɡ , yí xiān zhī 。
Rong, at four, could yield the (bigger) pears.
To behave as a younger brother towards elders, is one of the first things to know.
汉代人孔融四岁时,就知道把大的梨让给哥哥吃,这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的。

#11
首孝弟,次见闻。
shǒu xiào dì , cì jiàn wén 。
知某数,识某文。
zhī mǒu shù , shí mǒu wén 。
Begin with filial piety and fraternal love, then see and hear.
Learn to count, learn to read.
一个人首先要学的是孝敬父母和兄弟友爱的道理,接下来是学习看到和听到的知识。并且要知道基本的算术和高深的数学,以及认识文字,阅读文学。

#12
一而十,十而百。
yì ér shí , shí ér bǎi 。
百而千,千而万。
bǎi ér qiān , qiān ér wàn 。
One to ten, ten to a hundred,
a hundred to a thousand, a thousand to ten thousand.
我国采用十进位算术方法:一到十是基本的数字,然后十个十是一百,十个一百是一千,十个一千是一万……一直变化下去。

#13
三才者,天地人。
sān cái zhě , tiān dì rén 。
三光者,日月星。
sān ɡuānɡ zhě , rì yuè xīnɡ 。
The Three Forces are Heaven, Earth, and Man.
The Three Luminaries are the sun, the moon and the stars.
还应该知道一些日常生活常识,如什么叫“三才”?三才指的是天、地、人三个方面。什么叫“三光”呢?三光就是太阳、月亮、星星。

#14
三纲者,君臣义。
sān ɡānɡ zhě , jūn chén yì 。
父子亲,夫妇顺。
fù zǐ qīn , fū fù shùn 。
The three principles: duty between sovereign and subject,
love between father and child, harmony between husband and wife.
什么是“三纲”呢?三纲是人与人之间关系应该遵守的三个行为准则,就是君王与臣子的言行要合乎义理,父母子女之间相亲相爱,夫妻之间和顺相处。

#15
曰春夏,曰秋冬。
yuē chūn xià , yuē qiū dōnɡ 。
此四时,运不穷。
cǐ sì shí , yùn bù qiónɡ 。
We speak of spring and summer, we speak of fall and winter,
These four seasons revolve without end.
再让我们看一看四周环境,春、夏、秋、冬叫做四季。这四时季节不断变化,春去夏来,秋去冬来,如此循环往复,永不停止。

#16
曰南北,曰西东。
yuē nán běi , yuē xī dōnɡ 。
此四方,应乎中。
cǐ sì fānɡ , yīnɡ hū zhōnɡ 。
We speak of north and south, we speak of east and west,
These four directions depend on the center.
说到东、南、西、北,这叫作“四方”,是指各个方向的位置。这四个方位,必须有个中央位置对应,才能把各个方位定出来。

#17
曰水火,木金土。
yuē shuí huǒ , mù jīn tǔ 。
此五行,本乎数。
cǐ wǔ xínɡ , běn hū shù 。
We speak of water, fire, wood, metal and earth.
These five elements have their origin in the numbers.
至于说到“五行”,那就是金、木、水、火、土。这是中国古代用来指宇宙各种事物的抽象概念,是根据一、二、三、四、五这五个数字和组合变化而产生的。

#18
曰仁义,礼智信。
yuē rén yì , lǐ zhì xìn 。
此五常,不容紊。
cǐ wǔ chánɡ , bù rónɡ wěn 。
We speak of benevolence, duty, propriety, wisdom, and truth.
These five virtues must not be compromised.
如果所有的人都能以仁、义、礼、智、信这五种不变的法则做为处事做人的标准,社会就会永保祥和,所以每个人都应遵守,不可怠慢疏忽。

#19
稻粱菽,麦黍稷。
dào liánɡ shū , mài shǔ jì 。
此六谷,人所食。
cǐ liù ɡǔ , rén suǒ shí 。
Rice, fine millet, beans, wheat, glutinous millet, and common millet.
These six grains are those which people eat.
人类生活中的主食有的来自植物,像稻子、小麦、豆类、玉米和高梁,这些是我们日常生活的重要食品。

#20
马牛羊,鸡犬豕。
mǎ niú yánɡ , jī quǎn shǐ 。
此六畜,人所饲。
cǐ liù chù , rén suǒ sì 。
Horse, ox, sheep, chicken, dog, pig.
These six animals are those which people rear.
在动物中有马、牛、羊、鸡、狗和猪,这叫六畜。这些动物和六谷一样本来都是野生的。后来被人们渐渐驯化后,才成为人类日常生活的必需品。

#21
曰喜怒,曰哀惧。
yuē xǐ nù , yuē āi jù 。
爱恶欲,七情具。
ài è yù , qī qínɡ jù 。
We speak of joy, anger, we speak of grief, fear,
love, hate, desire. These are the seven emotions.
高兴叫作喜,生气叫作哀,害怕叫作惧,心里喜欢叫爱,讨厌叫恶,内心很贪恋叫作欲,合起来叫七情。这是人生下来就有的七种感情。

#22
匏土革,木石金。
páo tǔ ɡé , mù shí jīn 。
与丝竹,乃八音。
yǔ sī zhú , nǎi bā yīn 。
Gourd, earthenware, skin, wood, stone, metal,
silk, bamboo, yield the eight musical sounds.
我国古代人把制造乐器的材料,分为八种,即匏瓜、粘土、皮革、木块、石头、金属、丝线与竹子,称为“八音”。

#23
高曾祖,父而身。
ɡāo zēnɡ zǔ , fù ér shēn 。
身而子,子而孙。
shēn ér zǐ , zǐ ér sūn 。
Great great grandfather, great grandfather, grandfather, father and self,
self and child, child and grandchild,
由高祖父生曾祖父,曾祖父生祖父,祖父生父亲,父亲生我本身,我生儿子,儿子再生孙子。

#24
自子孙,至元曾。
zì zǐ sūn , zhì yuán cénɡ 。
乃九族,人之伦。
nǎi jiǔ zú , rén zhī lún 。
From child and grandchild, on to great grandchild and great great grandchild.
These nine generations that make up your family.
由自己的儿子、孙子再接下去,就是玄孙和曾孙。从高祖父到曾孙称为“九族”。这“九族”代表着人的长幼尊卑秩序和家族血统的承续关系。

#25
父子恩,夫妇从。
fù zǐ ēn , fū fù cónɡ 。
兄则友,弟则恭。
xiōnɡ zé yǒu , dì zé ɡōnɡ 。
Kindness between father and child, harmony between husband and wife,
friendliness from elder brothers, respect from younger brothers.
父亲与儿子之间要注重相互的恩情,夫妻之间的感情要和顺,哥哥对弟弟要友爱,弟弟对哥哥则要尊敬。

#26
长幼序,友与朋。
zhǎnɡ yòu xù , yǒu yǔ pénɡ 。
君则敬,臣则忠。
jūn zé jìnɡ , chén zé zhōnɡ 。
Precedence between elders and youngers, support between friends,
Respect from the sovereigns, loyalty from the subjects.
年长的和年幼的交往要注意长幼尊卑的次序;朋友相处应该互相讲信用。如果君主能尊重他的臣子,官吏们就会对他忠心耿耿了。

#27
此十义,人所同。
cǐ shí yì , rén suǒ tónɡ 。
These ten obligations, are the same for all.
前面提到的十义:父慈、子孝、夫和、妻顺、兄友、弟恭、朋信、友义、君敬、臣忠,这是人人都应遵守的,千万不能违背。

#28
凡训蒙,须讲究。
fán xùn ménɡ , xū jiǎnɡ jiū 。
详训诂,明句读。
xiánɡ xùn ɡǔ , mínɡ jù dòu 。
When teaching the ignorant, there should be explanation and investigation.
Carefully teach the old [texts], clearly identify sentence and paragraphs.
凡是教导刚入学的儿童的老师,必须把每个字都讲清楚,每句话都要解释明白,并且使学童读书时懂得断句。

#29
为学者,必有初。
wéi xué zhě , bì yǒu chū 。
小学终,至四书。
xiǎo xué zhōnɡ , zhì sì shū 。
Those who would learn, must have a beginning.
The basic schooling finished, they go on to the Four Books.
作为一个学者,求学的初期打好基础,把小学知识学透了,才可以读“四书”。

#30
论语者,二十篇。
lún yǔ zhě , èr shí piān 。
群弟子,记善言。
qún dì zǐ , jì shàn yán 。
There is The Analects, in twenty chapters.
In this, the various disciples have recorded the wise sayings [of Confucius]
《论语》这本书共有二十篇。是孔子的弟子们,以及弟子的弟子们,记载的有关孔子言论是一部书。

#31
孟子者,七篇止。
mènɡ zǐ zhě , qī piān zhǐ 。
讲道德,说仁义。
jiǎnɡ dào dé , shuō rén yì 。
The works of Mencius, in seven chapters.
Speak of the road to virtue, talk about benevolence and righteousness.
《孟子》这本书是孟轲所作,共分七篇。内容也是有关品行修养、发扬道德仁义等优良德行的言论。

#32
作中庸,乃孔伋。
zuò zhōnɡ yōnɡ , nǎi kǒng jí 。
中不偏,庸不易。
zhōnɡ bù piān , yōnɡ bú yì 。
The Doctrine (Way) of the Mean, by the pen of Kong Ji;
The mean does not slant to one side, the way does not change.
作《中庸》这本书的是孔伋,“中”是不偏的意思, “庸”是不变的意思。

#33
作大学,乃曾子。
zuò dà xué , nǎi cénɡ zǐ 。
自修齐,至平治。
zì xiū qí , zhì pínɡ zhì 。
He who wrote The Great Learning was the philosopher Zeng,
[its teachings] ranging from developing as an individual to governing in peace.
作《大学》这本书的是曾参,他提出了“修身齐家治国平天下”的主张。

#34
孝经通,四书熟。
xiào jīnɡ tōnɡ , sì shū shú 。
如六经,始可读。
rú liù jīnɡ , shǐ kě dú 。
The “Classic of Filial Piety” mastered, and the “Four books” done,
then the “Six Classics”, can be started.
把四书读熟了,孝经的道理弄明白了,才可以去读六经这样深奥的书。

#35
诗书易,礼春秋。
shī shū yì , lǐ chūn qiū 。
号六经,当讲求。
hào liù jīnɡ , dānɡ jiǎnɡ qiú 。
The Book of Poetry, the Book of Documents, the Book of Changes, the Rites of the Zhou, the Book of Rites, and the Spring and Autumn Annals are the Six Classics
which should be explained and analyzed.
《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》,再加上《乐》称六经,这是中国古代儒家的重要经典,应当仔细阅读。

#36
有连山,有归藏。
yǒu lián shān , yǒu ɡuī cánɡ 。
有周易,三易详。
yǒu zhōu yì , sān yì xiánɡ 。
There is the Lian Shan, there is the Gui Cang.
There is the Duke of Zhou, such are the three systems which elucidate the Book of Changes.
《连山》、《归藏》、《周易》,是我国古代的三部书,这三部书合称“三易”,“三易”是用“卦”的形式来说明宇宙间万事万物循环变化的道理的书籍。

#37
有典谟,有训诰。
yǒu diǎn mó , yǒu xùn ɡào 。
有誓命,书之奥。
yǒu shì mìnɡ , shū zhī ào 。
There are standards, there are instructions, mandates.
There are oaths, orders, such are the mysteries explained in the Book of Documents.
《书经》的内容分六个部分:一典,是立国的基本原则;二谟,即治国计划;三训,即大臣的态度;四诰,即国君的通告;五誓,起兵文告;六命,国君的命令。

#38
我周公,作周礼。
wǒ zhōu ɡōnɡ , zuò zhōu lǐ 。
著六官,存治体。
zhù liù ɡuān , cún zhì tǐ 。
Our Duke of Zhou, wrote the Rites of the Zhou,
in which he established the six classes of officials thus giving form to the government.
周公著作了《周礼》,其中记载着当时六宫的官制以及国家的组成情况。

#39
大小戴,注礼记。
dà xiǎo dài , zhù lǐ jì 。
述圣言,礼乐备。
shù shènɡ yán , lǐ yuè bèi 。
The Elder and the Younger Dai, wrote commentaries on the Book of Rites.
They published the sages’ words, and set in order ceremonies and music.
戴德和戴圣整理并且注释《礼记》,传述和阐扬了圣贤的著作,这使后代人知道了前代的典章制度和有关礼乐的情形。

#40
曰国风,曰雅颂。
yuē ɡuó fēnɡ , yuē yǎ sònɡ 。
号四诗,当讽咏。
hào sì shī , dānɡ fěnɡ yǒnɡ 。
We speak of the Airs of the States (Guo Feng), we speak of the Minor and Major Odes (Ya) and the Songs.
These are the four sections of the Book of Poetry, which should be chanted over and over.
《国风》、《大雅》、《小雅》、《颂》,合称为四诗,它是一种内容丰富、感情深切的诗歌,实在是值得我们去朗诵的。

#41
诗既亡,春秋作。
shī jì wánɡ , chūn qiū zuò 。
寓褒贬,别善恶。
yù bāo biǎn , bié shàn è 。
When the age of the Book of Poetry ended, the Spring and Autumn Annals were produced.
These Annals contain praise and blame, and distinguish the good from the bad.
后来由于周朝的衰落,诗经也就跟着被冷落了,所以孔子就作《春秋》,在这本书中隐含着对现实政治的褒贬以及对各国善恶行为的分辩。

#42
三传者,有公羊。
sān chuán zhě , yǒu ɡōnɡ yánɡ 。
有左氏,有谷梁。
yǒu zuǒ shì , yǒu gǔ liánɡ 。
The Three Commentaries: there is that of Gong Yang,
there is that of Zuo, there is that of Gou Liang.
三传就是羊高所著的《公羊传》,左丘明所著的《左传》和谷梁赤所著的《谷梁传》,它们都是解释《春秋》的书。

#43
经既明,方读子。
jīnɡ jì mínɡ , fānɡ dú zǐ 。
撮其要,记其事。
cuō qí yào , jì qí shì 。
When the classics are clear, read the philosophers.
Pick out the essentials, and remember their facts.
经传都读熟了然后读子书。子书繁杂,必须选择比较重要的来读,并且要记住每件事的本末因果。

#44
五子者,有荀杨。
wǔ zǐ zhě , yǒu xún yánɡ 。
文中子,及老庄。
wén zhōnɡ zǐ , jí lǎo zhuānɡ 。
The five philosophers: there is Xun, Yang,
Wen Zhongzi, Lao Zi (Lao Tzu), and Zhuang Zi (Chuang Tzu).
五子是指荀子、扬子、文中子、老子和庄子。他们所写的书,便称为子书。

#45
经子通,读诸史。
jīnɡ zǐ tōnɡ , dú zhū shǐ 。
考世系,知终始。
kǎo shì xì , zhī zhōnɡ shǐ 。
The classics and the philosophers mastered, read the histories.
Examine the connection between the eras, know the ends and the beginnings.
经书和子书读熟了以后,再读史书、读史时必须要考究各朝各代的世系,明白他们盛衰的原因,才能从历史中记取教训。

#46
自羲农,至黄帝。
zì xī nónɡ , zhì huánɡ dì 。
号三皇,居上世。
hào sān huánɡ , jū shànɡ shì 。
From Xi and Nong to the Yellow Emperor,
They are called the Three Sovereigns who lived in ancient times.
自伏羲氏、神农氏到黄帝,这三位上古时代的帝王都能勤政爱民、非常伟大,因此后人尊称他们为“三皇”。

#47
唐有虞,号二帝。
tánɡ yǒu yú , hào èr dì 。
相揖逊,称盛世。
xiānɡ yī xùn , chēnɡ shènɡ shì 。
Tang and Yu, called the Two Emperors,
one abdicated after the other and theirs was called the Age of Prosperity.
黄帝之后,有唐尧和虞舜二位帝王,尧认为自己的儿子不肖,而把帝位传给了才德兼备的舜,在两位帝王治理下,天下太平,人人称颂。

#48
夏有禹,商有汤。
xià yǒu yǔ , shānɡ yǒu tānɡ 。
周文武,称三王。
zhōu wén wǔ , chēnɡ sān wánɡ 。
The Xia had Yu, the Shang had Tang,
the Zhou had Wen and Wu; they are called the Three Kings.
夏朝的开国君主是禹,商朝的开国君主是汤,周朝的开国君主是文王和武王。这几个德才兼备的君王被后人称为三王。

#49
夏传子,家天下。
xià chuán zǐ , jiā tiān xià 。
四百载,迁夏社。
sì bǎi zǎi , qiān xià shè 。
The Xia handed the throne from father to son, making a family of all under Heaven.
After four hundred years, the Xia ended.
禹把帝位传给自己的儿子,从此天下就成为一个家族所有的了。经过四百多年,夏被汤灭掉,从而结束了它的统治。

#50
汤伐夏,国号商。
tānɡ fá xià , ɡuó hào shānɡ 。
六百载,至纣亡。
liù bǎi zǎi , zhì zhòu wánɡ 。
Tang ended the Xia, the dynasty was called Shang.
After six hundred years, it ended with Zhou (Dixin).
商汤王起兵灭掉夏朝,建立了商朝,前后六百年,一直到商纣王。

#51
周武王,始诛纣。
zhōu wǔ wánɡ , shǐ zhū zhòu 。
八百载,最长久。
bā bǎi zǎi , zuì chánɡ jiǔ 。
King Wu of the Zhou slew Zhou (Dixin).
Eight hundred years long; the longest dynasty ever.
周武王起兵灭掉商朝,杀死纣王,建立周朝,周朝的历史最长,前后延续了八百多年。

#52
周辙东,王纲堕。
zhōu zhé dōnɡ , wánɡ ɡānɡ duò 。
逞干戈,尚游说。
chěnɡ ɡān ɡē , shànɡ yóu shuì 。
When the Zhous made tracks eastwards, the feudal bond loosened,
shields and spears flaunted, wandering advisers held in high esteem.
自从周平王东迁国都后,对诸侯的控制力就越来越弱了。诸侯国之间时常发生战争,而游说之士也开始大行其道。

#53
始春秋,终战国。
shǐ chūn qiū , zhōnɡ zhàn ɡuó 。
五霸强,七雄出。
wǔ bà qiánɡ , qī xiónɡ chū 。
Began with the Spring and Autumn Period, and ended with the Warring States Period.
Five feudal lords ruled, seven feudal states arose.
东周分为两个阶段,一是春秋时期,一是战国时期。春秋时的齐恒公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王号称五霸。战国的七雄分别为齐楚燕韩赵魏秦。

#54
嬴秦氏,始兼并。
yínɡ qín shì , shǐ jiān bìnɡ 。
传二世,楚汉争。
chuán èr shì , chǔ hàn zhēnɡ 。
The Qin of the Ying clan, started to unify all the states.
The throne passed for two generations and Chu and Han contended.
战国末年,秦国的势力日渐强大,把其他诸侯国都灭掉了,建立了统一的秦朝。秦传到二世胡亥,天下又开始大乱,最后,形成楚汉相争的局面。

#55
高祖兴,汉业建。
ɡāo zǔ xìnɡ , hàn yè jiàn 。
至孝平,王莽篡。
zhì xiào pínɡ , wánɡ mǎnɡ cuàn 。
Gaozu rose, and the Han dynasty ruled
until the reign of Xiaoping, when Wang Mang usurped the throne.
汉高祖打败了项羽,建立汉朝。汉朝的帝位传了两百多年,到了孝平帝时,就被王莽篡夺了。

#56
光武兴,为东汉。
ɡuānɡ wǔ xìnɡ , wéi dōnɡ hàn 。
四百年,终于献。
sì bǎi nián , zhōnɡ yú xiàn 。
Guangwu rose, and founded the Eastern Han.
Four hundred years, ending with Emperor Xian.
王莽篡权。改国号为新,天下大乱,刘秀推翻更始帝,恢复国号为汉,史称东汉光武帝,东汉延续四百年,到汉献帝的时候灭亡。

#57
魏蜀吴,争汉鼎。
wèi shǔ wú , zhēnɡ hàn dǐnɡ 。
号三国,迄两晋。
hào sān ɡuó , qì liǎnɡ jìn 。
Wei, Shu and Wu, contended for the Han trophy.
Called the Three Kingdoms, it lasted until two Jin Dynasties.
东汉末年,魏国、蜀国、吴国争夺天下,形成三国相争的局面。后来魏灭了蜀国和吴国,但被司马懿篡夺了帝位,建立了晋朝,晋又分为东晋和西晋两个时期。

#58
宋齐继,梁陈承。
sònɡ qí jì , liánɡ chén chénɡ 。
为南朝,都金陵。
wéi nán cháo , dōu jīn línɡ 。
Followed by the Song and the Qi, then the Liang and Chen,
they are the Southern dynasties, with the capital at Jinling (Nanjing).
晋朝王室南迁以后,不久就衰亡了,继之而起的是南北朝时代。南朝包括宋齐梁陈,国都建在金陵。

#59
北元魏,分东西。
běi yuán wèi , fēn dōnɡ xi 。
宇文周,兴高齐。
yǔ wén zhōu , xìnɡ ɡāo qí 。
The Northern Dynasties are the Wei of the Yuan clan, which split into East and West,
the Zhou of Yu Wen clan, with the Qi of the Gao clan.
北朝则指的是元魏。元魏后来也分裂成东魏和西魏,西魏被宇文觉篡了位,建立了北周;东魏被高洋篡了位,建立了北齐。

#60
迨至隋,一土宇。
dài zhì suí , yì tǔ yǔ 。
不再传,失统绪。
bú zài chuán , shī tǒnɡ xù 。
Finally, under the Sui, the empire was united.
but not passed on, it lost the succession.
杨坚重新统一了中国,建立了隋朝,历史上称为隋文帝。他的儿子隋炀帝杨广即位后,荒淫无道,隋朝很快就灭亡了。

#61
唐高祖,起义师。
tánɡ ɡāo zǔ , qǐ yì shī 。
除隋乱,创国基。
chú suí luàn , chuànɡ ɡuó jī 。
Tang Gaozu raised a righteous army,
ended the disorder of the Sui, established the foundation of his dynasty.
唐高祖李渊起兵反隋,最后隋朝灭亡,他战胜了各路的反隋义军,取得了天下,建立起唐朝。

#62
二十传,三百载。
èr shí chuán , sān bǎi zǎi 。
梁灭之,国乃改。
liánɡ miè zhī , ɡuó nǎi ɡǎi 。
Twenty times the throne was transmitted, in a period of 300 years.
The Liang destroyed it, and the dynasty changed.
唐朝的统治近三百年,总共传了二十位皇帝。到唐哀帝被朱全忠篡位,建立了梁朝,唐朝从此灭亡。为和南北朝时期的梁相区别,历史上称为后梁。

#63
梁唐晋,及汉周。
liánɡ tánɡ jìn , jí hàn zhōu 。
称五代,皆有由。
chēnɡ wǔ dài , jiē yǒu yóu 。
The Liang, Tang, Qin, Han and Zhou,
called the Five Dynasties, each exist for a reason.
后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个朝代的更替时期,历史上称作五代,这五个朝代的更替都有着一定的原因。

#64
炎宋兴,受周禅。
yán sònɡ xìnɡ , shòu zhōu chán 。
十八传,南北混。
shí bā chuán , nán běi hún 。
The fiery Song arose, and received the resignation of the Zhou.
Eighteen times the throne was transmitted, and then the north and the south were reunited.
赵匡胤接受了后周“禅让”的帝位,建立宋朝。宋朝相传了十八个皇帝之后,北方的少数民族南下侵扰,结果又成了南北混战的局面。

#65
辽与金,皆称帝。
liáo yǔ jīn , dì hào fēn 。
元灭金,绝宋世。
yuán miè jīn , jué sònɡ shì 。
Liao and Jin, each called a dynasty.
The Yuan extinguished the Jin and finished the Song era.
北方的辽人、金人和蒙古人都建立了国家,自称皇帝,最后蒙古人灭了金朝和宋朝,建立了元朝,重又统一了中国。

#66
舆图广,超前代。
yú tú guǎng,chāo qián dài。
九十年,国祚废。
jiǔ shí nián,guó zuò fèi。
The territory controlled by Yuan huge, exceeding that of past dynasty.
After ninety years, the era is over.
元趄的疆域很广大,所统治的领土,超过了以前的每一个朝代。然而它只维持了短短九十年,就被农民起义推翻了。

#67
太祖兴,国大明。
tài zǔ xìnɡ , ɡuó dà mínɡ 。
号洪武,都金陵。
hào hónɡ wǔ , dōu jīn línɡ 。
Taizu arose, set up the great Ming,
called himself Hong Wu. The capital was at Jinling (Nanjing)
元朝末年,明太祖朱元璋起义,最后推翻元朝统治,统一全国,建立大明,他自己当上了皇帝,号洪武,定都在金陵。

#68
迨成祖,迁燕京。
dǎi chénɡ zǔ , qiān yàn jīnɡ 。
十六世,至崇祯。
shí liù shì, zhì chónɡ zhēn 。
Cheng Zu moved the capital to Yanjing (Beijing).
Sixteen generations until it ended with Chong Zhen.
到明成祖即位后,把国都由金陵迁到北方的燕京。明朝共传了十六个皇帝,直到崇祯皇帝为止,明朝就灭亡了。

#69
权阉肆,寇如林。
quán yǎn sì , kòu rú lín 。
李闯出,神器焚。
lǐ chuǎng chū , shén qì fén 。
The power of the eunuchs unchecked; bandits flourished like a forest.
Li Chuang revolted, divine artifacts burned.
明朝末年,宦官专权,天下大乱,老百姓纷纷起义,以闯王李自成为首的起义军攻破北京,迫使崇祯皇帝自杀,明朝最后灭亡。

#70
清世祖,应景命。
qīng shì zǔ ,yīng jǐng mìng 。
靖四方,克大定。
jìnɡ sì fānɡ , kè dà dìnɡ 。
The great ancestor of the Qing received destiny’s call;
Peace in the four directions, achieved great stability.
清军入关后,清世祖顺治皇帝在北京登上帝座,平定了各地的混乱局面,使得老百姓可以重新安定地生活。

#71
古今史,全在兹。
gǔ jīn shǐ , quán zài zī 。
载治乱,知兴衰。
zǎi zhì luàn , zhī xīnɡ shuāi 。
The histories are complete.
They record government disorder; understand prosperity and decline.
以上所叙述的是从三皇五帝到建立民国的古今历史,我们通过对历史的学习,可以了解各朝各代的治乱兴衰,领悟到许多有益的东西。

#72
读史书,考实录。
dú shǐ shū , kǎo shí lù 。
通古今,若亲目。
tōnɡ ɡǔ jīn , ruò qīn mù 。
Read the history books, examine the records,
connect the ancient with the present, and you’ll be as close as an eyewitness.
读历史的人应该更进一步地去翻阅历史资料,了解古往今来事情的前因后果,就好象是自己亲眼所见一样。

#73
口而诵,心而惟。
kǒu ér sònɡ , xīn ér wéi 。
朝于斯,夕于斯。
cháo yú sī , xī yú sī 。
Recite them with the mouth, examine them with your heart;
do this in the morning; do this in the evening.
我们读书学习,要有恒心,要一边读,一边用心去思考。只有早早晚晚都把心思用到学习上,才能真正学好。

#74
昔仲尼,师项橐。
xī zhònɡ ní , shī xiànɡ tuó 。
古圣贤,尚勤学。
ɡǔ shènɡ xián , shànɡ qín xué 。
Formerly, Zhong Ni, took Xiang Tuo for his teacher.
The ancient sages were virtuous, yet studied diligently.
从前,孔子是个十分好学的人,当时鲁国有一位神童名叫项橐,孔子就曾向他学习。像孔子这样伟大的圣贤,尚不忘勤学,何况我们普通人呢?

#75
赵中令,读鲁论。
zhào zhōnɡ lìnɡ , dú lǔ lùn 。
彼既仕,学且勤。
bǐ jì shì , xué qiě qín 。
Grand Secretary Zhao studied the Analects.

He, although already an official, studied diligently.
宋朝时赵中令 – 赵普,他官已经做到了中书令了,天天还手不释卷地阅读论语,不因为自己已经当了高官,而忘记勤奋学习。

#76
披蒲编,削竹简。
pī pú biān , xuē zhú jiǎn 。
彼无书,且知勉。
bǐ wú shū , qiě zhī miǎn 。
Splitting reeds and weaving them, cutting bamboo slips.
They had no books, yet knew how to exert themselves.
西汉时路温舒把文字抄在蒲草上阅读。公孙弘将春秋刻在竹子削成的竹片上。他们两人都很穷,买不起书,但还不忘勤奋学习。

#77
头悬梁,锥刺股。
tóu xuán liánɡ , zhuī cì ɡǔ 。
彼不教,自勤苦。
bǐ bù jiāo , zì qín kǔ 。
One tied his head to the roof beam; another pricked his thigh with an awl.
They were not taught these, but came up on their own to toil hard.
晋朝的孙敬读书时把自己的头发拴在屋梁上,以免打瞌睡。战国时苏秦读书每到疲倦时就用锥子刺大腿,他们不用别人督促而自觉勤奋苦读。

#78
如囊萤,如映雪。
rú nánɡ yínɡ , rú yìnɡ xuě 。
家虽贫,学不辍。
jiā suī pín , xué bú zhuì 。
One put fireflies in a bag. another used the glare from the snow.
Although their families were poor, they studied unceasingly.
晋朝人车胤,把萤火虫放在纱袋里当照明读书。孙康则利用积雪的反光来读书。他们两人家境贫苦,却能在艰苦条件下继续求学。

#79
如负薪,如挂角。
rú fù xīn , rú ɡuà jiǎo 。
身虽劳,犹苦卓。
shēn suī láo , yóu kǔ zhuó 。
One carried firewood, another hanged (books from the) horns.
Although they toiled with their bodies, they overcame their hardships.
汉朝的朱买臣,以砍柴维持生活,每天边担柴边读书。隋朝李密放牛把书挂在牛角上,有时间就读。他们在艰苦的环境里仍坚持读书。

#80
苏老泉,二十七。
sū lǎo quán , èr shí qī 。
始发愤,读书籍。
shǐ fā fèn , dú shū jí 。
Su Laoquan at twenty-seven,
began to show his energy, and study the books.
唐宋八大家之一的苏洵,号大泉,小时候不想念书,到了二十七岁的时候,才开始下决心努力学习,后来成了大学问家。

#81
彼既老,犹悔迟。
bǐ jì lǎo , yóu huǐ chí 。
尔小生,宜早思。
ěr xiǎo shēnɡ , yí zǎo sī 。
When already old, he regretted his delay.
Like them, the young should think of this early.
象苏老泉上了年纪,才后悔当初没好好读书,而我们年纪轻轻,更应该把握大好时光,发奋读书,才不至于将来后悔。

#82
若梁灏,八十二。
ruò liánɡ hào , bā shí èr 。
对大廷,魁多士。
duì dà tínɡ , kuí duō shì 。
There was Liang Hao who at eighty-two
replied to the Great Hall, and came out first among many scholars.
宋朝有个梁灏,在八十二岁时才考中状元,在金殿上对皇帝提出的问题对答如流,所有参加考试的人都不如他。

#83
彼既成,众称异。
bǐ jì chénɡ , zhònɡ chēnɡ yì 。
尔小生,宜立志。
ěr xiǎo shēnɡ , yí lì zhì 。
After he had succeeded, everyone called him exceptional.
Like them, the young should think appropriately early.
梁灏这么大年纪,尚能获得成功,不能不使大家感到惊异,钦佩他的好学不倦。而我们应该趁着年轻的时候,立定志向,努力用功就一定前途无量。

#84
莹八岁,能咏诗。
yínɡ bá suì , nénɡ yǒnɡ shī 。
泌七岁,能赋棋。
mì qí suì , nénɡ fù qí 。
Ying at eight years old, could compose poems.
Mi, at seven years old, could make a poetic essay on weiqi.
北齐有个叫祖莹的人,八岁就能呤诗,后来当了秘书监著作郎。另外唐朝有个叫李泌的人,七岁时就能以下棋为题而作出诗赋。

#85
彼颖悟,人称奇。
bǐ yǐnɡ wù , rén chēnɡ qí 。
尔幼学,当效之。
ěr yòu xué , dānɡ xiào zhī 。
They were clever and people called them special.
Like them, young students ought to imitate them.
他们两个人的聪明和才智,在当时很受人们的赞赏和称奇,现在我们正是求学的开始,应该效法他们,努力用功读书。

#86
蔡文姬,能辨琴。
cài wén jī , nénɡ biàn qín 。
谢道韫,能咏吟。
xiè dào yùn , nénɡ yǒnɡ yín 。
Cai Wenji, could judge from [the sound of] a lute.
Xie Daoyun, could compose poems.
在古代有许多出色的女能人。象东汉末年的蔡文姬能分辩琴声好坏,晋朝的才女谢道韫则能出口成诗。

#87
彼女子,且聪敏。
bǐ nǘ zǐ , qiě cōnɡ mǐn 。
尔男子,当自警。
ěr nán zǐ , dānɡ zì jǐnɡ 。
They were girls, yet they were quick and clever.
Like them, boys should alert yourselves.
象这样的两个女孩子,一个懂音乐,一个会作诗,天资如此聪慧;身为一个男子汉,更要时时警惕,充实自己才对。

#88
唐刘晏,方七岁。
tánɡ liú yàn , fānɡ qí suì 。
举神童,作正字。
jǔ shén tónɡ , zuò zhènɡ zì 。
In the Tang dynasty, Liu Yan when only seven years old,
was rated a child prodigy and appointed Corrector of Texts.
唐玄宗时,有一个名叫刘晏的小孩子,才只有七岁,就被推举为神童,并且做了负责刊正文字的官。

#89
彼虽幼,身已仕。
bǐ suī yòu , shēn jǐ shì 。
尔幼学,勉而致。
ěr yòu xué , miǎn ér zhì 。
He, although a child, was already an official.
Like them, young students, should exert yourselves and concentrate.
刘晏虽然年纪这么小,但却已经做官来,担当国家给他的重任,要想成为一个有用的人,只要勤奋好学,也可以和刘晏一样名扬后世。

#90
有为者,亦若是。
yǒu wéi zhě , yì ruò shì 。
Those who work like them, will succeed as they did.

#91
犬守夜,鸡司晨。
quǎn shǒu yè , jī sī chén 。
苟不学,曷为人。
ɡǒu bù xué , hé wéi rén 。
The dog guards the night; the rooster proclaims the dawn.
If, negligently, you do not study, how can you become people?
狗在夜间会替人看守家门,鸡在每天早晨天亮时报晓,人如果不能用心学习、迷迷糊糊过日子,有什么资格称为人呢。

#92
蚕吐丝,蜂酿蜜。
cán tǔ sī , fēnɡ niànɡ mì 。
人不学,不如物。
rén bù xué , bù rú wù 。
The silkworm produces silk, the bee makes honey.
If one does not study, what is the use of being human?
蚕吐丝以供我们做衣料,蜜蜂可以酿制蜂蜜,供人们食用。而人要是不懂得学习,以自己的知识、技能来实现自己的价值,真不如小动物。

#93
幼而学,壮而行。
yòu ér xué , zhuànɡ ér xínɡ 。
上致君,下泽民。
shànɡ zhì jūn , xià zé mín 。
When young, study; when grown up, perform.
Influence the sovereign above, benefit the people below.
我们要在幼年时努力学习不断充实自己,长大后能够学以致用,替国家效力,为人民谋福利。

#94
扬名声,显父母。
yánɡ mínɡ shēnɡ , xiǎn fù mǔ 。
光于前,裕于后。
ɡuānɡ yú qián , yù yú hòu 。
Make a name for yourselves; honor you father and mother.
Shine light on your ancestors, bring prosperity to your descendants.
如果你为人民做出应有的贡献,人民就会赞扬你,而且父母也可以得到你的荣耀,给连祖先增添了光彩,也给下代留下了好的榜样。

#95
人遗子,金满嬴。
rén yí zǐ , jīn mǎn yínɡ 。
我教子,惟一经。
wǒ jiào zǐ , wéi yì jīnɡ 。
People bequeath to their children, chests full gold.
I teach children, only one classic.
有的人遗留给子孙后代的是金银钱财,而我并不这样,我只希望他们能精于读书学习,长大后做个有所作为的人。

#96
勤有功,戏无益。
qín yǒu ɡōnɡ , xì wú yì 。
戒之哉,宜勉力。
jiè zhī zāi , yí miǎn lì 。
Diligence has merit; play has no advantage.
Guard against it; exert your strength.
反复讲了许多道理,只是告诉孩子们,凡是勤奋上进的人,都会有好的收获,而只顾贪玩,浪费了大好时光是一定要后悔的。

See related page
San Zi Jing – China Sage

Author: motivationmentalist

Welcome to Motivation Mentalist, a blog dedicated to inspiring and empowering individuals to achieve their goals and dreams. My name is David, and I'm the founder and writer behind this blog. As someone who has experienced the power of motivation and positive thinking firsthand, I created this platform to share my insights and help others on their journey towards personal growth and success. With a background in life coaching, I've always been passionate about personal development and inspiring others to achieve their goals and dreams. This blog is a way for me to combine my expertise and passion to create valuable content that can make a difference in people's lives. At Motivation Mentalist, you'll find a variety of content, including motivational quotes, inspiring stories, personal development tips, and more. My goal is to provide you with the tools and resources you need to overcome challenges, achieve your goals, and live a fulfilling life. I hope you find the content on this blog helpful and inspiring. If you have any questions or feedback, please don't hesitate to reach out to me by dropping me a comment or reach out via contact form!

3 thoughts on “Three Character Classic 三字经 with English Translation”

  1. Thank you so much for sharing this. I’ve learned the 三字经 as a child but have long forgotten them. I hope you continue to post this site and to keep it up and running!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *