Sam Berns Philosophy for a Happy Life

Sam Berns's Philosophy for a Happy Life
Sam Berns’s Philosophy for a Happy Life

Sam Berns was a junior at Foxboro High School in Foxboro, Massachusetts, where he had achieved highest honours and was a percussion section leader in the high school marching band. He had achieved the rank of Eagle Scout in the Boy Scouts of America.
17-year-old Sam Berns was diagnosed with Progeria, a rare, rapid aging disease, at the age of 2. He outlived the 13-years expected life expectancy and continued living his life while raising awareness about the disease.
Despite being stricken by a terrible illness, Sam did not let the disease define him, and encouraged others to live with a positive mentality, something he stressed during his talk at the TEDxMidAtlantic conference.

In his TEDx talk, he spoke of his heart’s desire: to play the snare drum with the Foxborough High School marching band. The trouble was that the drum and its harness weighed 40 pounds and Sam barely weighed 50 pounds. Together with his parents and an engineer, they managed to develop a snare drum apparatus weighing only about six pounds, thus fulfilling his ambition of performing and marching with the band.

The main takeaway from the talk is his attitude towards Life despite having to live with such a rare illness

Sam Berns’s Philosophy for a Happy Life:

 1. Be OK with what you ultimately can’t do, because there is so much you CAN do
 2. Surround yourself with people you want to be around
 3. Keep moving forward
 4. Never miss a party if you can help it

No matter what I choose to become, I believe that I can change the world.
And as I’m striving to change the world, I will be happy.

He was featured in the documentary Life According to Sam, which premiered on HBO on October 21, 2013.

Tribute to Sam Berns (October 23, 1996 – January 10, 2014)

Advertisements

Hundred Family Surnames 百家姓 with Pinyin

The Hundred Family Surnames <<百家姓>> is a classic Chinese text written in the tenth century. The original list consists of 411 surnames, but was expanded to 504 surnames. 60 of these are duo-character surnames. The text is arranged in a poetic manner – lines of eight characters – to facilitate memorization by school children. The first four surnames – 赵, 钱, 孙, 李 – are believed to represent the most important families in the empire at that time. Other than this, the surnames are not arranged in commonality.

The Three Character Classic <<三字经>>, The Hundred Family Surnames <<百家姓>>, and The Thousand Character Classic <<千字文>> are prominently known as San Bai Qian <<三百千>>, from the first Chinese character in their respective titles. These three texts are widely used in China in the past to educate children on basic Mandarin literacy, and most importantly, the deep and rich Chinese culture that are described within these classics.

Below is the copy in Simplified Chinese with Pinyin of the timeless classic.

<<百家姓>>
The Hundred Family Surnames


zhào

qián

sūn


zhōu


zhèng

wáng

féng

chén

chǔ

wèi

jiǎng

shěn

hán

yáng

zhū

qín

yóu
shī

zhāng

kǒng

cáo

yán

huà

jīn

wèi

táo

jiāng


xiè

zōu


bǎi

shuǐ

dòu

zhāng

yún


pānfàn

péng

láng


wéi

chāng


miáo

fèng

huā

fāng


rèn

yuán

liǔ

fēng

bào

shǐ

táng

fèi

lián

cén

xuē

léitāng

téng

yīn

luó


hǎo


ān

cháng

yuè


shíbiàn


kāngyuánmèng

píng

huángxiāo

yǐn

yáo

shào

zhàn

wāng


máo
bèi

míng

zāngchéng

dài

tán

sòng

máo

páng

xióng


shū


xiàng

zhù

dǒng

liáng


ruǎn

lán

mǐn
qiáng

jiǎ


lóu

wēi

jiāng

tóng

yán

guō

méi

shèng

lín

diāo

zhōng


qiū

luò

gāo

xià

cài

tián

fán


líng

huò


wàn

zhī


zǎn

guǎnjīng

fáng

qiú

miào

gān

xiè

yīng

zōng

dīng

xuān

bēn

dèng


shàn

háng

hóng

bāo

zhū

zuǒ

shí

cuī


niǔ

gōng

chéng


xíng

huá

péi


róng

wēng

xún

yáng


huì

zhēn


jiā

fēng

ruì
羿

chǔ

jìn


bǐng


sōng

jǐng

duàn
jiāo


gōng


kuí

shān


chē

hóu


péng

quán


bān

yǎng

qiū

zhòng


gōng

nìng

qiú

luán

bào

gān

tǒu


róng
liú

jǐng

zhān

shù

lóng


xìng


sháo

gào
yìn
宿

bái
怀
huái


tái

cóng

è

suǒ

xián


lài

zhuó

lìn


méng

chí

qiáo

yīnnài

cāng

shuāng

wén

shēn

dǎng

zhái

tán

gòng

láo

páng


shēnrǎn

zǎi


yōngsāng

guì


niú
寿
shòu

tōng

biān


yān


jiá


shàng

nóng

wēn

bié

zhuāng

yàn

chái


yán

chōng


liánhuàn

ài


róng

xiàngshèn


liào


zhōnghénggěng

mǎn

hóng

kuāng

guó

wén

kòu
广
guǎng


quē

dōng

ōu

shūwèi

yuè

kuí

lóng

shī

gǒng

shè

niè

cháo

gōu

áo

róng

lěng


xīn

kàn


jiǎn

ráo

kōng

zēng


shā

niè

yǎngfēng

cháo

guān

kuǎi

xiàng

zhā

hòu

jīng

hóng

yóu

zhú

quán


gài


huán

gōng
万俟
mòqí
司马
sīmǎ
上官
shàngguān
欧阳
ōuyáng
夏侯
xiàhóu
诸葛
zhūgě
闻人
wénrén
东方
dōngfāng
赫连
hèlián
皇甫
huángpǔ
尉迟
yùchí
公羊
gōngyáng
澹台
tántái
公冶
gōngyě
宗政
zōngzhèng
濮阳
púyáng
淳于
chúnyú
单于
chányú
太叔
tàishū
申屠
shēntú
公孙
gōngsūn
仲孙
zhòngsūn
轩辕
xuānyuán
令狐
lìnghú
钟离
zhōnglí
宇文
yǔwén
长孙
zhǎngsūn
慕容
mùróng
鲜于
xiānyú
闾丘
lǘqiū
司徒
sītú
司空
sīkōng
亓官
qíguān
司寇
sīkòu

zhǎng

子车
zǐjū
颛孙
zhuānsūn
端木
duānmù
巫马
wūmǎ
公西
gōngxī
漆雕
qīdiāo
乐正
yuèzhèng
壤驷
rǎngsì
公良
gōngliáng
拓跋
tuòbá
夹谷
jiágǔ
宰父
zǎifǔ
榖梁
gǔliáng

jìn

chǔ

yányān


qīn
段干
duàngān
百里
bǎilǐ
东郭
dōngguō
南门
nánmén
呼延
hūqiū

guī

hǎi
羊舌
yángshé
微生
wēishēng

yuè

shuài

gōu

kàng

kuàng

hòu

yǒu

qín
梁丘
liángqiū
左丘
zuǒqiū
东门
dōngmén
西门
xīmén

shāng

móu

shé

nài


shǎng
南宫
nángōngqiáo


nián

ài

yáng

tóng
第五
dìwǔ

yán

百家姓终
Bǎijiāxìngzhōng

The last four characters in red indicates the end of the list.

Here in Singapore, the top three most common surnames are 陈, 林, and 李.
Kudos to that! [My surname is Tan (陈chén) and our respected founding father of modern Singapore Lee Kuan Yew has the surname Lee (李lǐ)]

See related page
One Hundred Names – China Sage

101 Motivational Quotes & Images Compilation

Managed to compile 101 Motivational Quotes & Images!
The page is finally completed!

Visit the static page in the link below to view the wordpress compilation.

https://motivationmentalist.com/motivational-quotes-and-images-compilation/

Alternatively, the author has also compiled them into a powerpoint presentation for offline reading.
You may download the slides from the following URL:

Enjoy!

Want to change the world? Start off by making your own bed!

University of Texas at Austin 2014 Commencement Address

Adm. William H. McRaven is the ninth commander of U.S. Special Operations Command. He is a Navy admiral and former commander of SEAL Team 3, acclaimed for leading the mission to find Osama bin Laden. On May 17, Adm. McRaven delivered the commencement address at his alma mater, University of Texas at Austin.

10 Valuable Life Lessons by Adm. William H.McRaven

 1. If you want to change the world, start off by making your bed.
 2. If you want to change the world, find someone to help you paddle.
 3. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not the size of their flippers.
 4. If you want to change the world get over being a sugar cookie and keep moving forward.
 5. If you want to change the world, don’t be afraid of the circuses.
 6. If you want to change the world sometimes you have to slide down the obstacle head first.
 7. If you want to change the world, don’t back down from the sharks.
 8. If you want to change the world, you must be your very best in the darkest moment.
 9. If you want to change the world, start singing when you’re up to your neck in mud.
 10. If you want to change the world don’t ever, ever ring the bell.

To the graduating class of 2014, you are moments away from graduating. Moments away from beginning your journey through life. Moments away starting to change the world — for the better.

It will not be easy.

But, YOU are the class of 2014 — the class that can affect the lives of 800 million people in the next century.

Start each day with a task completed.

Find someone to help you through life.

Respect everyone.

Know that life is not fair and that you will fail often, but if take you take some risks, step up when the times are toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden and never, ever give up – if you do these things, then next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today and — what started here will indeed have changed the world — for the better.

Below is the full video transcript:

It’s been almost 37 years to the day that I graduated from UT.

I remember a lot of things about that day.

I remember I had throbbing headache from a party the night before. I remember I had a serious girlfriend, whom I later married — that’s important to remember by the way — and I remember that I was getting commissioned in the Navy that day.

But of all the things I remember, I don’t have a clue who the commencement speaker was that evening and I certainly don’t remember anything they said.

So…acknowledging that fact — if I can’t make this commencement speech memorable — I will at least try to make it short.

The University’s slogan is,

“What starts here changes the world.”

I have to admit – I kinda like it.

“What starts here changes the world.”

Tonight there are almost 8,000 students graduating from UT.

That great paragon of analytical rigor, Ask.Com says that the average American will meet 10,000 people in their life time.

That’s a lot of folks.

But, if every one of you changed the lives of just ten people – and each one of those folks changed the lives of another ten people — just ten — then in five generations — 125 years — the class of 2014 will have changed the lives of 800 million people.

800 million people — think of it — over twice the population of the United States. Go one more generation and you can change the entire population of the world — 8 billion people.

If you think it’s hard to change the lives of ten people — change their lives forever — you’re wrong.

I saw it happen every day in Iraq and Afghanistan.

A young Army officer makes a decision to go left instead of right down a road in Baghdad and the ten soldiers in his squad are saved from close-in ambush.

In Kandahar province, Afghanistan, a non-commissioned officer from the Female Engagement Team senses something isn’t right and directs the infantry platoon away from a 500-pound IED, saving the lives of a dozen soldiers.

But, if you think about it, not only were these soldiers saved by the decisions of one person, but their children yet unborn – were also saved. And their children’s children — were saved.

Generations were saved by one decision — by one person.

But changing the world can happen anywhere and anyone can do it.

So, what starts here can indeed change the world, but the question is…what will the world look like after you change it?

Well, I am confident that it will look much, much better, but if you will humour this old sailor for just a moment, I have a few suggestions that may help you on your way to a better a world.

And while these lessons were learned during my time in the military, I can assure you that it matters not whether you ever served a day in uniform.

It matters not your gender, your ethnic or religious background, your orientation, or your social status.

Our struggles in this world are similar and the lessons to overcome those struggles and to move forward — changing ourselves and the world around us — will apply equally to all.

I have been a Navy SEAL for 36 years. But it all began when I left UT for Basic SEAL training in Coronado, California.

Basic SEAL training is six months of long torturous runs in the soft sand, midnight swims in the cold water off San Diego, obstacles courses, unending calisthenics, days without sleep and always being cold, wet and miserable.

It is six months of being constantly harassed by professionally trained warriors who seek to find the weak of mind and body and eliminate them from ever becoming a Navy SEAL.

But, the training also seeks to find those students who can lead in an environment of constant stress, chaos, failure and hardships.

To me basic SEAL training was a life time of challenges crammed into six months.

So, here are the ten lessons I learned from basic SEAL training that hopefully will be of value to you as you move forward in life.

Every morning in basic SEAL training, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room and the first thing they would inspect was your bed.

If you did it right, the corners would be square, the covers pulled tight, the pillow centred just under the headboard and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack — rack — that’s Navy talk for bed.

It was a simple task – mundane at best. But every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough battle-hardened SEALs – but the wisdom of this simple act has been proven to me many times over.

If you make your bed every morning you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride and it will encourage you to do another task and another and another.

By the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that little things in life matter.

If you can’t do the little things right, you will never do the big things right.

And, if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made — that you made — and a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better.

 1. If you want to change the world, start off by making your bed.

During SEAL training the students are broken down into boat crews. Each crew is seven students – three on each side of a small rubber boat and one coxswain to help guide the dingy.

Every day your boat crew forms up on the beach and is instructed to get through the surfzone and paddle several miles down the coast.

In the winter, the surf off San Diego can get to be 8 to 10 feet high and it is exceedingly difficult to paddle through the plunging surf unless everyone digs in.

Every paddle must be synchronized to the stroke count of the coxswain. Everyone must exert equal effort or the boat will turn against the wave and be unceremoniously tossed back on the beach.

For the boat to make it to its destination, everyone must paddle.

You can’t change the world alone — you will need some help – and to truly get from your starting point to your destination takes friends, colleagues, the good will of strangers and a strong coxswain to guide them.

 1. If you want to change the world, find someone to help you paddle.

Over a few weeks of difficult training my SEAL class which started with 150 men was down to just 35. There were now six boat crews of seven men each.

I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the the little guys — the munchkin crew we called them – no one was over about 5-foot-five.

The munchkin boat crew had one American Indian, one African American, one Polish America, one Greek American, one Italian American, and two tough kids from the mid-west.

They out paddled, out-ran, and out-swam all the other boat crews.

The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the munchkins put on their tiny little feet prior to every swim.

But somehow these little guys, from every corner of the nation and the world, always had the last laugh – swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us.

SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed. Not your color, not your ethnic background, not your education and not your social status.

 1. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not the size of their flippers.

Several times a week, the instructors would line up the class and do a uniform inspection. It was exceptionally thorough.

Your hat had to be perfectly starched, your uniform immaculately pressed and your belt-buckle shiny and void of any smudges.

But it seemed that no matter how much effort you put into starching your hat, or pressing your uniform or polishing your belt buckle — it just wasn’t good enough.

The instructors would fine “something” wrong.

For failing the uniform inspection, the student had to run, fully clothed into the surf zone and then, wet from head to toe, roll around on the beach until every part of your body was covered with sand.

The effect was known as a “sugar cookie.” You stayed in that uniform the rest of the day — cold, wet and sandy.

There were many students who just couldn’t accept the fact that all their effort was in vain. That no matter how hard they tried to get the uniform right — it was unappreciated.

Those students didn’t make it through training.

Those students didn’t understand the purpose of the drill. You were never going to succeed. You were never going to have a perfect uniform.

Sometimes no matter how well you prepare or how well you perform you still end up as a sugar cookie.

It’s just the way life is sometimes.

 1. If you want to change the world get over being a sugar cookie and keep moving forward.

Every day during training you were challenged with multiple physical events – long runs, long swims, obstacle courses, hours of calisthenics — something designed to test your mettle.

Every event had standards — times you had to meet. If you failed to meet those standards your name was posted on a list and at the end of the day those on the list were invited to — a “circus.”

A circus was two hours of additional calisthenics — designed to wear you down, to break your spirit, to force you to quit.

No one wanted a circus.

A circus meant that for that day you didn’t measure up. A circus meant more fatigue – and more fatigue meant that the following day would be more difficult – and more circuses were likely.

But at some time during SEAL training, everyone — everyone – made the circus list.

But an interesting thing happened to those who were constantly on the list. Overtime those students — who did two hours of extra calisthenics – got stronger and stronger.

The pain of the circuses built inner strength — built physical resiliency.

Life is filled with circuses.

You will fail. You will likely fail often. It will be painful. It will be discouraging. At times it will test you to your very core.

 1. But if you want to change the world, don’t be afraid of the circuses.

At least twice a week, the trainees were required to run the obstacle course. The obstacle course contained 25 obstacles including a ten-foot high wall, a 30-foot cargo net, and a barbed wire crawl to name a few.

But the most challenging obstacle was the slide for life. It had a three-level 30-foot tower at one end and a one-level tower at the other. In between was a 200-foot long rope.

You had to climb the three-tiered tower and once at the top, you grabbed the rope, swung underneath the rope and pulled yourself hand over hand until you got to the other end.

The record for the obstacle course had stood for years when my class began training in 1977.

The record seemed unbeatable, until one day, a student decided to go down the slide for life – head first.

Instead of swinging his body underneath the rope and inching his way down, he bravely mounted the TOP of the rope and thrust himself forward.

It was a dangerous move – seemingly foolish, and fraught with risk. Failure could mean injury and being dropped from the training.

Without hesitation – the student slid down the rope – perilously fast, instead of several minutes, it only took him half that time and by the end of the course he had broken the record.

 1. If you want to change the world sometimes you have to slide down the obstacle head first.

During the land warfare phase of training, the students are flown out to San Clemente Island which lies off the coast of San Diego.

The waters off San Clemente are a breeding ground for the great white sharks. To pass SEAL training there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim.

Before the swim the instructors joyfully brief the trainees on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente.

They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark — at least not recently.

But, you are also taught that if a shark begins to circle your position — stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid.

And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you — then summon up all your strength and punch him in the snout and he will turn and swim away.

There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim you will have to deal with them.

 1. So, If you want to change the world, don’t back down from the sharks.

As Navy SEALs one of our jobs is to conduct underwater attacks against enemy shipping. We practiced this technique extensively during basic training.

The ship attack mission is where a pair of SEAL divers is dropped off outside an enemy harbour and then swims well over two miles — underwater – using nothing but a depth gauge and a compass to get to their target.

During the entire swim, even well below the surface there is some light that comes through. It is comforting to know that there is open water above you.

But as you approach the ship, which is tied to a pier, the light begins to fade. The steel structure of the ship blocks the moonlight – it blocks the surrounding street lamps – it blocks all ambient light.

To be successful in your mission, you have to swim under the ship and find the keel — the centreline and the deepest part of the ship.

This is your objective. But the keel is also the darkest part of the ship — where you cannot see your hand in front of your face, where the noise from the ship’s machinery is deafening and where it is easy to get disoriented and fail.

Every SEAL knows that under the keel, at the darkest moment of the mission – is the time when you must be calm, composed — when all your tactical skills, your physical power and all your inner strength must be brought to bare.

 1. If you want to change the world, you must be your very best in the darkest moment.

The ninth week of training is referred to as “Hell Week.” It is six days of no sleep, constant physical and mental harassment and one special day at the Mud Flats — the Mud Flats are area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana slues — a swampy patch of terrain where the mud will engulf you.

It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down to the mud flats and spend the next 15 hours trying to survive the freezing cold mud, the howling wind and the incessant pressure to quit from the instructors.

As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some “egregious infraction of the rules” was ordered into the mud.

The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only five men would quit — just five men and we could get out of the oppressive cold.

Looking around the mud flat it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up – eight more hours of bone chilling cold.

The chattering teeth and shivering moans of the trainees were so loud it was hard to hear anything – and then, one voice began to echo through the night — one voice raised in song.

The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiastic.

One voice became two and two became three and before long everyone in the class was singing.

We knew that if one man could rise above the misery then others could as well.

The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing — but the singing persisted.

And somehow – the mud seemed a little warmer, the wind a little tamer and the dawn not so far away.

If I have learned anything in my time travelling the world, it is the power of hope. The power of one person — Washington, Lincoln, King, Mandela and even a young girl from Pakistan — Malala — one person can change the world by giving people hope.

 1. So, if you want to change the world, start singing when you’re up to your neck in mud.

Finally, in SEAL training there is a bell. A brass bell that hangs in the centre of the compound for all the students to see.

All you have to do to quit is ring the bell. Ring the bell and you no longer have to wake up at 5 o’clock. Ring the bell and you no longer have to do the freezing cold swims.

Ring the bell and you no longer have to do the runs, the obstacle course, the PT — and you no longer have to endure the hardships of training.

Just ring the bell.

 1. If you want to change the world don’t ever, ever ring the bell.

To the graduating class of 2014, you are moments away from graduating. Moments away from beginning your journey through life. Moments away starting to change the world — for the better.

It will not be easy.

But, YOU are the class of 2014 — the class that can affect the lives of 800 million people in the next century.

Start each day with a task completed.

Find someone to help you through life.

Respect everyone.

Know that life is not fair and that you will fail often, but if take you take some risks, step up when the times are toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden and never, ever give up – if you do these things, then next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today and — what started here will indeed have changed the world — for the better.

Thank you very much. Hook ‘em horns.

Overcoming Hopelessness by Nick Vujicic

Nicholas James – “NickVujicic – is an Australian Christian evangelist and motivational speaker born with tetra-amelia syndrome, a rare disorder characterised by the absence of all four limbs. As a child, he struggled mentally and emotionally as well as physically, but eventually came to terms with his disability and, at the age of seventeen, started his own non-profit organisation, Life Without Limbs. Vujicic presents motivational speeches worldwide which focus on life with a disability, hope and finding meaning in life. He also speaks about his belief that God can use any willing heart to do his work and that God is big enough to overcome any disability.

I never met a bitter person who was thankful. Or a thankful person who was bitter - Nick Vujicic
I never met a bitter person who was thankful. Or a thankful person who was bitter – Nick Vujicic

Quotes by Nick Vujicic:

 1. If you can’t get a miracle, become one.
 2. You are awesome just the way you are.
 3. Life without limbs? Or life without limits?
 4. FAITH: Full Assurance In The Heart.
 5. If I fail, I try again, and again, and again.
 6. You can’t even stand without risking to fall.
 7. Some injuries heal more quickly if you keep moving.
 8. The greater the struggle the more glorious the triumph.
 9. God’s love is so real that He created you to prove it.
 10. FEAR is often described as False Evidence Appearing Real.
 11. I am God’s creation, designed according to His plan for me.
 12. People always complain that they can’t do this and they can’t do that.
 13. Trade the life of self pity, that I was living, for a life of purpose!
 14. In life you have a choice: Bitter or Better? Choose better, forget bitter.
 15. There are things in your life that you can’t control and gotta live with.
 16. I never met a bitter person who was thankful. Or a thankful person who was bitter.
 17. Don’t put your life on hold so that you can dwell on the unfairness of past hurts.
 18. I am gonna to try and try again, because the moment I give up, is the moment I fail.
 19. It’s a lie to think you’re not good enough. It’s a lie to think you’re not worth anything.
 20. What really matters are the lives you touch along the way and how you finish your journey.
 21. I have the choice to be angry at God for what i don’t have, or be thankful for what i do have.
 22. Keep moving ahead because action creates momentum, which in turn creates unanticipated opportunities.
 23. The challenges in our lives are there to strengthen our convictions. They are not there to run us over.
 24. God gave you just one mouth but He gave you two ears, so you should listen twice as much as you speak.
 25. To wish for change will change nothing. To make the decision to take action right now will change everything!
 26. For every disability you have, you are blessed with more than enough abilities to overcome your challenges.
 27. I encourage you to accept that you may not be able to see a path right now, but that doesn’t mean it’s not there.
 28. But there is one thing better than going to heaven and that is to encourage at least one other person to go with me,
 29. Having faith, beliefs, and convictions is a great thing, but your life is measured by the actions you take based upon them.
 30. Pain is pain. Broken is broken. Fear is the biggest disability of all. It will paralyze you more than being in a wheelchair.
 31. Marriage is a long-term commitment. You should only step into that commitment if you truly love the person and want to spend your life with her.
 32. Sometimes you may feel like you are just about to realize your goal only to fall short. That is no reason to quit. Defeat happens only to those who refuse to try again.
 33. Have you ever felt trapped in circumstances, then discovered that the only trap was your own lack of vision, lack of courage, or failure to see that you had better options?
 34. I may have absolutely no control over what happens to us, but we can control how we respond. If we choose the right attitude, we can rise above whatever challenges we face.
 35. Those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint (Isaiah 40:31).
 36. The greatest rewards come when you give of yourself. It’s about bettering the lives of others, being part of something bigger than yourself, and making a positive difference.
 37. If you aren’t where you want to be or you haven’t achieved all you hope to achieve, the reason most likely resides not around you but within you. Take responsibility and then take action.
 38. Once you accept that perfection is just a goal, screwing up isn’t so hard to handle. Each misstep is still a step, another lesson learned, another opportunity to get it right the next time.
 39. Risk, then, is not just part of life. It is life. The place between your comfort zone and your and your dream is where life takes place. It’s the high-anxiety zone, but it’s also where you discover
  who you are.
 40. If I fail, I try again, and again, and again. If YOU fail, are you going to try again? The human spirit can handle much worse than we realize. It matters HOW you are going to FINISH. Are you going to finish strong?
 41. We easily become trapped in the ‘someday’ mentality. Someday I’ll have all the money I need to enjoy life. Someday I’ll be able to spent more time with my family. Someday I’ll have time to relax and do what i love doing.
 42. Yet I also believe that when you do unto others, blessings come to you as well. So if you don’t have a friend, be a friend. If you are having a bad day, make someone else’s day. If your feelings are hurt, heal those of another.
 43. Recognise instant self-gratification for what it is. Resist the temptation to grab for material objects like the perfect house, the coolest clothes or the hottest car. The if I just had X, I would be happy syndrome is a mass delusion.
 44. The key is you have to trust that God only has the best in store for you. If God says no to something, He says yes to something even greater. It is when you fully surrender all of your desires to His will that His perfect will is done.
 45. To keep moving up, you have to abandon the security of that ledge and reach for another hold. Letting go of that sense of security.. is the challenge. … think of yourself as climbing a ladder. To move to the next rung, you must give up your grip and reach for the next one.
 46. We can’t, and we should not, compare sufferings. We come together as a family of God, hand in hand. And then together coming and standing upon the promises of God, knowing that no matter who you are, no matter what you’re going through, that God knows it, He is with you, He is going to pull you through.
 47. Life isn’t about having, it’s about being. You could surround yourself with all that money can buy, and you’d still be as miserable as a human can be. I know people with perfect bodies who don’t have half the happiness I’ve found. On my journeys I’ve seen more joy in the slums of Mumbai and the orphanages of Africa than in wealthy gated communities and on sprawling estates worth millions. Why is that? You’ll find contentment when your talents and passion are completely engaged, in full force. Recognise instant self-gratification for what it is. Resist the temptation to grab for material objects like the perfect house, the coolest clothes or the hottest car. The if I just had X, I would be happy syndrome is a mass delusion. When you look for happiness in mere objects, they are never enough. Look around. Look within.

Below is a video presentation with transcript by Nick Vujicic in Serbia (TEDxNoviSad) on how he overcame hopelessness and becoming a miracle in someone else’s life through his disability.

Video Transcript:

Thank you very much.
Guys, my name is Nick Vujicic,
I was born in Australia in 1982,
moved from Australia to California in the year 2006.

And my life story – I’m just thankful
that people have seen my life
on some sort of level – whether it’s just YouTube videos
or seeing pictures of a limbless guy smile.

You know, people always ask me
you know, what happened to you
and how did you overcome what you’ve been through?

The title of the message that I’ve been given
is “Transforming the walls into doors”.
When I speak corporately,
the line that I like to use is
“changing obstacles into opportunities”.

Now, I am very well aware to share with you as well.
I know that there are a billion people going hungry today.
I know that this year, a million people will commit suicide.
That is one every 40 seconds.
I know today there are 120 million slaves
and I’ve met six slaves
and I’ve seen the top of the pyramid as far as business
and met the billionaires.
I’ve met bankers and I’ve also met orphans.

We’re all looking for something.
We’re all looking for hope.
Hope you can’t just have just because you were born with hope.
No, we’re born with pain.
We’re born and live through difficulties.

In our life – my parents always taught me
that even though we don’t know
why I was born this way, that we have a choice.
Either to be angry for what we don’t have
or be thankful for what we do have.

The power of that choice was the first thing
that I had to overcome and decide for myself,
especially in the early years of school.

A lot of kids would come up to me and tease me.
And I have been speaking at 5 congresses,
I’ve met 7 presidents all around the world.
My largest crowd was 110,000.
I have 30 thousand invitations for me to speak.
So wherever I go, I talk about the value of life,
I talk about anti-bullying messages
for the school systems in different nations.

The greatest thing is love.
When we feel like we don’t have enough love
and we don’t have enough hope,
we start losing strength to live.

For me in my life as a child, I had a big wall.
I was surrounded by four walls and a low ceiling of opportunity.
I was set free in so many different ways
and especially surviving from day to day
with my parents who loved me, who encouraged me,
who told me I was beautiful the way that I was
and not to worry about what other people said about me.

I was actually the first special needs child
to be integrated into the mainstream education system
in Australia and I was awarded Young Citizen of the Year in 1990.

And the world is a hurting place and the world needs hope
and world needs love.
Without hope, we feel like, ‘Why are we here?’
Well, brokenness. Here’s mine.

Today, I still have no arms and no legs, but everything’s changed.
Everything.
For me, I was looking for hope and happiness
and I couldn’t see it for many years.
In fact, if this side of the table represents my hope,
truth encourages me to become all that I can be.
But then we have lies, everyday,
coming in our mind, people who discourage us.
You know the people that you have in your life
who, no matter how good of a day you’re having, they’ll bring you down?
Or no matter how bad of a day you’re having, they’ll bring you even lower?
You know what I’m talking about?
Think of the 3 biggest discourages in your life.

They’re not your biggest discourages.

You are.

It only takes 3 seconds for me to tell you something discouraging
but then, you may never forget my words.

I’ve met so many 50-year-old women and 40-year-old women
who still remember what their fathers told them that they wish they’d never heard.

Words are powerful.
And when you hear those words and then your mind starts growing with these lies.
“Nick, you’re not good enough, just give up, you’ll never get a job”,
“You won’t get married, you can’t even hold your wife’s hand”.
“What kind of a father are you gonna be
if you can’t even pick up your kids when they’re crying?”
You’re alone. Sure, your parents hug you.
But their hugs can’t heal you.

Just give up. Just give up. Just give up……

At age 8 I thought that I should commit suicide. Why?
‘Cause I didn’t have hope. I thought I didn’t have hope.
Today you can see that I had hope.

What’s the word, believing in something you do not see? Faith.
Words can only do so much. Hugs can do much more than words,
but when hugs can’t do anything, that’s where faith kicks in.
For me, words and hugs were not enough, but I had no faith.

So I tried to give up.
At age 10, I tried to drown myself in 6 inches, or 15 centimetres of water,
in my home.

I told my dad I just wanted to relax, but really, I wanted to end my life.
I had enough. (Serbian) I had enough.
The first two times I rolled over.
I was trying to work out how much air I hold in my lungs before I let it out.
And the third time, in my mind, knowing that I wanted to get out of here,
because of the bullying in my life, ’cause I was going to be a burden to my parents
and I had nothing to look forward to.

I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide,
I would leave a greater burden for my parents than they already had.
There was one thing less hopeful or more burdensome
than having a child without limbs.
What is it? A child without limbs who gives up.

So when I saw in my mind my mom and my dad
and my brother crying at my grave
if I went through with it, that one thought saved me.

If my parents never told me that I was beautiful the way I was.
If my parents never told me that I was special and that I was loved,
I wouldn’t be here today.
So I encourage every single parent
who tries their best to encourage their teenagers,
especially in the West, many teenagers put a ‘do not disturb’ sign on their door.

I’m sure, the conversations all around the world between a parent and a teenager:
How was school? – Fine. – What did you learn? – Nothing. – Did you do your homework? – No.
And that’s the conversation for the day.
And when you try to tell your children that they’re beautiful, they say,
“Of course I’m beautiful, I’m your son, your daughter, of course you’re gonna say that”.

But they’re right.
Every single human being has value
and my value is not determined on how I look
or what job I have, or where I’m from, where I was born,
how much money, all that stuff is nothing.

So many teenagers, you know, tease each other
for how we look and I tell the teenagers,
“Do you think that I’m cool enough to be your friend?”
And they’re like, “Yeah, of course”.
I say, “But I have no arms and no legs”, and they say, “Doesn’t matter.”
And I say, “Really? So it doesn’t matter that I have no arms and no legs?”
They say it doesn’t matter.

I say then, “Actually, if it doesn’t matter, then why do we kill each other with our words,
if it actually doesn’t matter?”
Why do we look [at] ourselves in the mirror and see ugly instead of valuable?
I want to ask you today, what are you looking for?
If I gave you a billion dollars, would you be happy?
If you gave me a billion dollars, I’d be very happy.

But then if my mom dies tonight, am I happy? No.
With all the money in the world, I’d never be happy.
Right? ‘Cause money is something that cannot heal the soul.

So many teenagers are looking for love which, love does heal the soul,
love does complete the soul.
But even sex before marriage, I was a virgin before I got married.
Yeah, I’ve got a gorgeous wife, we’re pregnant with our first son.
And I don’t need hands to hold her hand.
I only want to hold her heart.

And you know, how am I going to hug my kid?
So many kids that come up to me, it’s amazing.
They put their hands behind their back and hug me with their neck.
And I’ve realized in life, even the worst parts of my life
can be turned into good.
And even more special.

So many teenagers are looking for love so they are going to go do this,
and go do that and have sex before marriage.
For me, sex out of marriage is like a 5 dollar Gucci watch.
Sex within marriage and having sex with someone
who loves you, who is committed to you for the rest of your life,
going to be the mother or father of your kids, that’s what love is.
You can sleep with as many people as you like
but never know for sure, “Do they love me?”

Love is a life-long commitment. You see, there are choices in life.
And we’re looking. I want to ask you, what are you looking for?
If I can just drunk, why not, man? I’ll only live once.
Well, if that’s the way you believe, great.
But for me, I’m a greedy man, I don’t want to live for 90 years.
I want to live for billions of years.

And I know that every day, my choices will affect this life,
other people’s life and my eternal life.

You gotta come to the truth of knowing who you are and why you’re here.

William Barkley, he said, the greatest two days in anyone’s life —
they day you were born, and the day you knew why.

So, “Uh, you’re ugly”.
No, I’m beautiful the way that I am
and if you can’t believe that for yourself
so many girls, specially, stay with their emotionally abusive boyfriends
because, “If I break up with him, then who is going to want me? ”
See, we all want love.

That’s why we do what we do sometimes.
To get into the crowd — I am going to swear, I am going to be cool —
that’s what this world is —
“I want to look like her, if I was taller, shorter, smarter, more popular”
whatever you want, it’s not enough.
Until you find the truth.

I’m wonderfully and faithfully made.
There is a greater purpose for my life.
I am here for a reason.
Sure, I didn’t get a miracle.
Yeah, I believe in a God who can do miracles
and I have a pair of shoes in my closet.

Why? I’ve seen blind people seeing and deaf people hearing.
That’s fine if you don’t believe me, I’ve got it on camera.
But I realized something.
If God doesn’t change my circumstances
he’s gonna use my life to be a miracle for someone else.
When you don’t get a miracle, you can still be a miracle for someone else.

I’m gonna close off with this beautiful story.

I was in Southern California —
I have 2 organizations,
a non-profit organization and I have a for-profit.
I probably spoke between years 2007 and 2010, 1000 times, 600 flights.
And I’ve spoken to 4.5 million people face to face
and in the last 48 hours here in Serbia, we’ve reached 5 million through media.

So, we have the heart of people to love others.
We want people to love each other, love yourself
dream big and never give up.

We are all looking for hope, aren’t we?
What are you looking for?
Money, drugs, sex, alcohol, pornography, fame, fortune.
Never satisfies.
It’s never enough.

But I have come to peace, so check this out.

When I was 24 years old, 5-6 years ago, I was in California.
And I’d never met anybody else like me.
When I was 10 years old, I wished I would have met somebody like me.
Never did, didn’t get that miracle.

But at 24, in Califronia, I saw a little boy
with no arms and no legs, 19 months old, just like me.

I knew he was going to be bullied,
he was going to go through depression, he would feel alone,
I knew that he would get worried if he’s ever going to have a girlfriend
and so on, and so on.

I got the father to bring him up on stage in front of 2000 people.

And everyone was crying.

And it was a materialization of when you don’t get a miracle,
you can be a miracle for someone else.

I am not a superhero, I go through ups and downs, so do you.
But take one day at a time
and if you haven’t found that piece of knowing who you are and why you’re here
and where you’re going when you’re not here.
For me, I want you to know that’s how I’ve overcome.

I don’t have any walls.
My book’s called “Life without limits” and what will be, will be.
I’ve acted in a short film, 30 awards.
I got best actor in a short film.
I’ve done my own music video.
I’ve written 2 books, first book — 30 languages, 800,000 copies.
I’m 29 and we know a billion people know who I am.

Not to bring out my pride or my name or my status,
trust me, I’m just like you.
But I hope you are inspired to know
that if I can dream big, so can you.

There are no walls.

Find your peace and you’ll make your walls, doors.

Thank you so much.

Related:
There Is Hope – Nick Vujicic

Don’t ever let someone tell you that you can’t do something – The Pursuit of Happyness

 

Don’t ever let someone tell you that you can’t do something. Not even me. You got a dream, you gotta protect it. When people can’t do something themselves, they’re gonna tell you that you can’t do it. You want something, go get it. Period. – Will Smith (The Pursuit of Happyness)
Don’t ever let someone tell you that you can’t do something. Not even me. You got a dream, you gotta protect it. When people can’t do something themselves, they’re gonna tell you that you can’t do it. You want something, go get it. Period. – Will Smith (The Pursuit of Happyness)

While shooting some hoops with his son Christopher (Jaden Smith), Chris Gardner (Will Smith) makes a casual statement to his son that he will never be great in basketball as he himself (the father) is below average. Upon seeing how dejected little Christopher is, the father realised his blunder and told his son:

“Hey. Don’t ever let somebody tell you… You can’t do something. Not even me. Alright? You got a dream… You gotta protect it. People can’t do something’ themselves, they wanna tell you you can’t do it. If you want something’, go get it. Period.”

Watch how the father redeem himself in the short video abstract:

Three Character Classic 三字经 with English Translation

The Three Character Classic – commonly known as San Zi Jing
<<三字经>> – is one of the many classic Chinese texts used to teach basic literacy to young children in the past. Written during the Song dynasty by Wang Yinglin, this short and simple text is arranged in three-character verses, with the complete text being 1,140 characters long, making it easy to memorize and fun to recite. It encompasses the basis of Confucian morality, especially filial piety and respecting the elders. Definitely worth to learn by heart, regardless of age, nationality, or gender.

The Three Character Classic <<三字经>>, The Hundred Family Surnames <<百家姓>>, and The Thousand Character Classic <<千字文>> are prominently known as San Bai Qian <<三百千>>, from the first Chinese character in their respective titles. These three texts are widely used in China in the past to educate children on basic Mandarin literacy, and most importantly, the deep and rich Chinese culture that are described within these classics.

Below is the copy in Simplified Chinese with Pinyin, English and Mandarin explanation of the timeless classic.

<<三字经>>
Three Character Classic

#01

人之初,性本善。 性相近,习相远。

#02

苟不教,性乃迁。 教之道,贵以专。

#03

昔孟母,择邻处。 子不学,断机杼。

#04

窦燕山,有义方。 教五子,名俱扬。

#05

养不教,父之过。 教不严,师之惰。

#06

子不学,非所宜。 幼不学,老何为。

#07

玉不琢,不成器。 人不学,不知义。

#08

为人子,方少时。 亲师友,习礼仪。

#09

香九龄,能温席。 孝于亲,所当执。

#10

融四岁,能让梨。 弟于长,宜先知。

#11

首孝弟,次见闻。 知某数,识某文。

#12

一而十,十而百。 百而千,千而万。

#13

三才者,天地人。 三光者,日月星。

#14

三纲者,君臣义。 父子亲,夫妇顺。

#15

曰春夏,曰秋冬。 此四时,运不穷。

#16

曰南北,曰西东。 此四方,应乎中。

#17

曰水火,木金土。 此五行,本乎数。

#18

曰仁义,礼智信。 此五常,不容紊。

#19

稻粱菽,麦黍稷。 此六谷,人所食。

#20

马牛羊,鸡犬豕。 此六畜,人所饲。

#21

曰喜怒,曰哀惧。 爱恶欲,七情具。

#22

匏土革,木石金。 与丝竹,乃八音。

#23

高曾祖,父而身。 身而子,子而孙。

#24

自子孙,至元曾。 乃九族,人之伦。

#25

父子恩,夫妇从。 兄则友,弟则恭。

#26

长幼序,友与朋。 君则敬,臣则忠。

#27

此十义,人所同。

#28

凡训蒙,须讲究。 详训诂,明句读。

#29

为学者,必有初。 小学终,至四书。

#30

论语者,二十篇。 群弟子,记善言。

#31

孟子者,七篇止。 讲道德,说仁义。

#32

作中庸,乃孔伋。 中不偏,庸不易。

#33

作大学,乃曾子。 自修齐,至平治。

#34

孝经通,四书熟。 如六经,始可读。

#35

诗书易,礼春秋。 号六经,当讲求。

#36

有连山,有归藏。 有周易,三易详。

#37

有典谟,有训诰。 有誓命,书之奥。

#38

我周公,作周礼。 著六官,存治体。

#39

大小戴,注礼记。 述圣言,礼乐备。

#40

曰国风,曰雅颂。 号四诗,当讽咏。

#41

诗既亡,春秋作。 寓褒贬,别善恶。

#42

三传者,有公羊。 有左氏,有谷梁。

#43

经既明,方读子。 撮其要,记其事。

#44

五子者,有荀杨。 文中子,及老庄。

#45

经子通,读诸史。 考世系,知终始。

#46

自羲农,至黄帝。 号三皇,居上世。

#47

唐有虞,号二帝。 相揖逊,称盛世。

#48

夏有禹,商有汤。 周文武,称三王。

#49

夏传子,家天下。 四百载,迁夏社。

#50

汤伐夏,国号商。 六百载,至纣亡。

#51

周武王,始诛纣。 八百载,最长久。

#52

周辙东,王纲堕。 逞干戈,尚游说。

#53

始春秋,终战国。 五霸强,七雄出。

#54

嬴秦氏,始兼并。 传二世,楚汉争。

#55

高祖兴,汉业建。 至孝平,王莽篡。

#56

光武兴,为东汉。 四百年,终于献。

#57

魏蜀吴,争汉鼎。 号三国,迄两晋。

#58

宋齐继,梁陈承。 为南朝,都金陵。

#59

北元魏,分东西。 宇文周,兴高齐。

#60

迨至隋,一土宇。 不再传,失统绪。

#61

唐高祖,起义师。 除隋乱,创国基。

#62

二十传,三百载。 梁灭之,国乃改。

#63

梁唐晋,及汉周。 称五代,皆有由。

#64

炎宋兴,受周禅。 十八传,南北混。

#65

辽与金,皆称帝。 元灭金,绝宋世。

#66

舆图广,超前代。 九十年,国祚废。

#67

太祖兴,国大明。 号洪武,都金陵。

#68

迨成祖,迁燕京。 十六世,至崇祯。

#69

权阉肆,寇如林。 李闯出,神器焚。

#70

清世祖,应景命。 靖四方,克大定。

#71

古今史,全在兹。 载治乱,知兴衰。

#72

读史书,考实录。 通古今,若亲目。

#73

口而诵,心而惟。 朝于斯,夕于斯。

#74

昔仲尼,师项橐。 古圣贤,尚勤学。

#75

赵中令,读鲁论。 彼既仕,学且勤。

#76

披蒲编,削竹简。 彼无书,且知勉。

#77

头悬梁,锥刺股。 彼不教,自勤苦。

#78

如囊萤,如映雪。 家虽贫,学不辍。

#79

如负薪,如挂角。 身虽劳,犹苦卓。

#80

苏老泉,二十七。 始发愤,读书籍。

#81

彼既老,犹悔迟。 尔小生,宜早思。

#82

若梁灏,八十二。 对大廷,魁多士。

#83

彼既成,众称异。 尔小生,宜立志。

#84

莹八岁,能咏诗。 泌七岁,能赋棋。

#85

彼颖悟,人称奇。 尔幼学,当效之。

#86

蔡文姬,能辨琴。 谢道韫,能咏吟。

#87

彼女子,且聪敏。 尔男子,当自警。

#88

唐刘晏,方七岁。 举神童,作正字。

#89

彼虽幼,身已仕。 尔幼学,勉而致。

#90

有为者,亦若是。

#91

犬守夜,鸡司晨。 苟不学,曷为人。

#92

蚕吐丝,蜂酿蜜。 人不学,不如物。

#93

幼而学,壮而行。 上致君,下泽民。

#94

扬名声,显父母。 光于前,裕于后。

#95

人遗子,金满嬴。 我教子,惟一经。

#96

勤有功,戏无益。 戒之哉,宜勉力。

<<三字经>>
Three Character Classic

#01
人之初,性本善。
rén zhī chū , xìnɡ běn shàn 。
性相近,习相远。
xìnɡ xiānɡ jìn , xí xiānɡ yuǎn 。
Men at birth, are naturally good.
Their natures are similar; their habits become different.
人生下来的时候都是好的,只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。

#02
苟不教,性乃迁。
ɡǒu bù jiāo , xìnɡ nǎi qiān 。
教之道,贵以专。
jiāo zhī dào , ɡuì yǐ zhuān 。
If, negligently, not taught, their nature deteriorate.
The right way to teach, is with absolute thoroughness.
如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。

#03
昔孟母,择邻处。
xī mènɡ mǔ , zé lín chù 。
子不学,断机杼。
zǐ bù xué , duàn jī zhù 。
Formerly, the mother of Mencius chose a neighborhood.
When her child would not learn, she broke the shuttle from the loom.
战国时,孟子的母亲曾三次搬家,是为了使孟子有个好的学习环境。一次孟子逃学,孟母就割断织机的布来教子。

#04
窦燕山,有义方。
dòu yàn shān , yǒu yì fānɡ 。
教五子,名俱扬。
jiāo wǔ zǐ , mínɡ jù yánɡ 。
Dou Yanshan, had the right method.
He taught five sons, each of whom raised the family reputation.
五代时,燕山人窦禹钧教育儿子很有方法,他教育的五个儿子都很有成就,同时科举成名。

#05
养不教,父之过。
yǎnɡ bù jiāo , fù zhī ɡuò 。
教不严,师之惰。
jiāo bù yán , shī zhī duò 。
To feed without teaching, is the father’s fault.
To teach without severity, is the teacher’s laziness.
仅仅是供养儿女吃穿,而不好好教育,是父亲的过错。只是教育,但不严格要求就是做老师的懒惰了。

#06
子不学,非所宜。
zǐ bù xué , fēi suǒ yí 。
幼不学,老何为。
yòu bù xué , lǎo hé wéi 。
If a child does not study, it is improper.
If he does not learn while young, what will he be when old?
小孩子不肯好好学习,是很不应该的。一个人倘若小时候不好好学习,到老的时候既不懂做人的道理,又无知识,能有什么用呢?

#07
玉不琢,不成器。
yù bù zhuó , bù chénɡ qì 。
人不学,不知义。
rén bù xué , bù zhī yì 。
Jade that has not been polished cannot be used.
Person that has not studied cannot know righteousness.
玉不打磨雕刻,不会成为精美的器物;人若是不学习,就不懂得礼仪,不能成才。

#08
为人子,方少时。
wéi rén zǐ , fānɡ shǎo shí 。
亲师友,习礼仪。
qīn shī yǒu , xí lǐ yí 。
He, who is the son of a man, when he is young,
should engage teachers and friends; and practice etiquette.
做儿女的,从小时候就要亲近老师和朋友,以便从他们那里学习到许多为人处事的礼节和知识。

#09
香九龄,能温席。
xiānɡ jiǔ línɡ , nénɡ wēn xí 。
孝于亲,所当执。
xiào yú qīn , suǒ dānɡ zhí 。
Xiang, at nine, could warm (his parent’s) bed.
Filial piety towards parents should be carried out.
东汉人黄香,九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。这是每个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。

#10
融四岁,能让梨。
rónɡ sì suì , nénɡ rànɡ lí 。
弟于长,宜先知。
dì yú chánɡ , yí xiān zhī 。
Rong, at four, could yield the (bigger) pears.
To behave as a younger brother towards elders, is one of the first things to know.
汉代人孔融四岁时,就知道把大的梨让给哥哥吃,这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的。

#11
首孝弟,次见闻。
shǒu xiào dì , cì jiàn wén 。
知某数,识某文。
zhī mǒu shù , shí mǒu wén 。
Begin with filial piety and fraternal love, then see and hear.
Learn to count, learn to read.
一个人首先要学的是孝敬父母和兄弟友爱的道理,接下来是学习看到和听到的知识。并且要知道基本的算术和高深的数学,以及认识文字,阅读文学。

#12
一而十,十而百。
yì ér shí , shí ér bǎi 。
百而千,千而万。
bǎi ér qiān , qiān ér wàn 。
One to ten, ten to a hundred,
a hundred to a thousand, a thousand to ten thousand.
我国采用十进位算术方法:一到十是基本的数字,然后十个十是一百,十个一百是一千,十个一千是一万……一直变化下去。

#13
三才者,天地人。
sān cái zhě , tiān dì rén 。
三光者,日月星。
sān ɡuānɡ zhě , rì yuè xīnɡ 。
The Three Forces are Heaven, Earth, and Man.
The Three Luminaries are the sun, the moon and the stars.
还应该知道一些日常生活常识,如什么叫“三才”?三才指的是天、地、人三个方面。什么叫“三光”呢?三光就是太阳、月亮、星星。

#14
三纲者,君臣义。
sān ɡānɡ zhě , jūn chén yì 。
父子亲,夫妇顺。
fù zǐ qīn , fū fù shùn 。
The three principles: duty between sovereign and subject,
love between father and child, harmony between husband and wife.
什么是“三纲”呢?三纲是人与人之间关系应该遵守的三个行为准则,就是君王与臣子的言行要合乎义理,父母子女之间相亲相爱,夫妻之间和顺相处。

#15
曰春夏,曰秋冬。
yuē chūn xià , yuē qiū dōnɡ 。
此四时,运不穷。
cǐ sì shí , yùn bù qiónɡ 。
We speak of spring and summer, we speak of fall and winter,
These four seasons revolve without end.
再让我们看一看四周环境,春、夏、秋、冬叫做四季。这四时季节不断变化,春去夏来,秋去冬来,如此循环往复,永不停止。

#16
曰南北,曰西东。
yuē nán běi , yuē xī dōnɡ 。
此四方,应乎中。
cǐ sì fānɡ , yīnɡ hū zhōnɡ 。
We speak of north and south, we speak of east and west,
These four directions depend on the center.
说到东、南、西、北,这叫作“四方”,是指各个方向的位置。这四个方位,必须有个中央位置对应,才能把各个方位定出来。

#17
曰水火,木金土。
yuē shuí huǒ , mù jīn tǔ 。
此五行,本乎数。
cǐ wǔ xínɡ , běn hū shù 。
We speak of water, fire, wood, metal and earth.
These five elements have their origin in the numbers.
至于说到“五行”,那就是金、木、水、火、土。这是中国古代用来指宇宙各种事物的抽象概念,是根据一、二、三、四、五这五个数字和组合变化而产生的。

#18
曰仁义,礼智信。
yuē rén yì , lǐ zhì xìn 。
此五常,不容紊。
cǐ wǔ chánɡ , bù rónɡ wěn 。
We speak of benevolence, duty, propriety, wisdom, and truth.
These five virtues must not be compromised.
如果所有的人都能以仁、义、礼、智、信这五种不变的法则做为处事做人的标准,社会就会永保祥和,所以每个人都应遵守,不可怠慢疏忽。

#19
稻粱菽,麦黍稷。
dào liánɡ shū , mài shǔ jì 。
此六谷,人所食。
cǐ liù ɡǔ , rén suǒ shí 。
Rice, fine millet, beans, wheat, glutinous millet, and common millet.
These six grains are those which people eat.
人类生活中的主食有的来自植物,像稻子、小麦、豆类、玉米和高梁,这些是我们日常生活的重要食品。

#20
马牛羊,鸡犬豕。
mǎ niú yánɡ , jī quǎn shǐ 。
此六畜,人所饲。
cǐ liù chù , rén suǒ sì 。
Horse, ox, sheep, chicken, dog, pig.
These six animals are those which people rear.
在动物中有马、牛、羊、鸡、狗和猪,这叫六畜。这些动物和六谷一样本来都是野生的。后来被人们渐渐驯化后,才成为人类日常生活的必需品。

#21
曰喜怒,曰哀惧。
yuē xǐ nù , yuē āi jù 。
爱恶欲,七情具。
ài è yù , qī qínɡ jù 。
We speak of joy, anger, we speak of grief, fear,
love, hate, desire. These are the seven emotions.
高兴叫作喜,生气叫作哀,害怕叫作惧,心里喜欢叫爱,讨厌叫恶,内心很贪恋叫作欲,合起来叫七情。这是人生下来就有的七种感情。

#22
匏土革,木石金。
páo tǔ ɡé , mù shí jīn 。
与丝竹,乃八音。
yǔ sī zhú , nǎi bā yīn 。
Gourd, earthenware, skin, wood, stone, metal,
silk, bamboo, yield the eight musical sounds.
我国古代人把制造乐器的材料,分为八种,即匏瓜、粘土、皮革、木块、石头、金属、丝线与竹子,称为“八音”。

#23
高曾祖,父而身。
ɡāo zēnɡ zǔ , fù ér shēn 。
身而子,子而孙。
shēn ér zǐ , zǐ ér sūn 。
Great great grandfather, great grandfather, grandfather, father and self,
self and child, child and grandchild,
由高祖父生曾祖父,曾祖父生祖父,祖父生父亲,父亲生我本身,我生儿子,儿子再生孙子。

#24
自子孙,至元曾。
zì zǐ sūn , zhì yuán cénɡ 。
乃九族,人之伦。
nǎi jiǔ zú , rén zhī lún 。
From child and grandchild, on to great grandchild and great great grandchild.
These nine generations that make up your family.
由自己的儿子、孙子再接下去,就是玄孙和曾孙。从高祖父到曾孙称为“九族”。这“九族”代表着人的长幼尊卑秩序和家族血统的承续关系。

#25
父子恩,夫妇从。
fù zǐ ēn , fū fù cónɡ 。
兄则友,弟则恭。
xiōnɡ zé yǒu , dì zé ɡōnɡ 。
Kindness between father and child, harmony between husband and wife,
friendliness from elder brothers, respect from younger brothers.
父亲与儿子之间要注重相互的恩情,夫妻之间的感情要和顺,哥哥对弟弟要友爱,弟弟对哥哥则要尊敬。

#26
长幼序,友与朋。
zhǎnɡ yòu xù , yǒu yǔ pénɡ 。
君则敬,臣则忠。
jūn zé jìnɡ , chén zé zhōnɡ 。
Precedence between elders and youngers, support between friends,
Respect from the sovereigns, loyalty from the subjects.
年长的和年幼的交往要注意长幼尊卑的次序;朋友相处应该互相讲信用。如果君主能尊重他的臣子,官吏们就会对他忠心耿耿了。

#27
此十义,人所同。
cǐ shí yì , rén suǒ tónɡ 。
These ten obligations, are the same for all.
前面提到的十义:父慈、子孝、夫和、妻顺、兄友、弟恭、朋信、友义、君敬、臣忠,这是人人都应遵守的,千万不能违背。

#28
凡训蒙,须讲究。
fán xùn ménɡ , xū jiǎnɡ jiū 。
详训诂,明句读。
xiánɡ xùn ɡǔ , mínɡ jù dòu 。
When teaching the ignorant, there should be explanation and investigation.
Carefully teach the old [texts], clearly identify sentence and paragraphs.
凡是教导刚入学的儿童的老师,必须把每个字都讲清楚,每句话都要解释明白,并且使学童读书时懂得断句。

#29
为学者,必有初。
wéi xué zhě , bì yǒu chū 。
小学终,至四书。
xiǎo xué zhōnɡ , zhì sì shū 。
Those who would learn, must have a beginning.
The basic schooling finished, they go on to the Four Books.
作为一个学者,求学的初期打好基础,把小学知识学透了,才可以读“四书”。

#30
论语者,二十篇。
lún yǔ zhě , èr shí piān 。
群弟子,记善言。
qún dì zǐ , jì shàn yán 。
There is The Analects, in twenty chapters.
In this, the various disciples have recorded the wise sayings [of Confucius]
《论语》这本书共有二十篇。是孔子的弟子们,以及弟子的弟子们,记载的有关孔子言论是一部书。

#31
孟子者,七篇止。
mènɡ zǐ zhě , qī piān zhǐ 。
讲道德,说仁义。
jiǎnɡ dào dé , shuō rén yì 。
The works of Mencius, in seven chapters.
Speak of the road to virtue, talk about benevolence and righteousness.
《孟子》这本书是孟轲所作,共分七篇。内容也是有关品行修养、发扬道德仁义等优良德行的言论。

#32
作中庸,乃孔伋。
zuò zhōnɡ yōnɡ , nǎi kǒng jí 。
中不偏,庸不易。
zhōnɡ bù piān , yōnɡ bú yì 。
The Doctrine (Way) of the Mean, by the pen of Kong Ji;
The mean does not slant to one side, the way does not change.
作《中庸》这本书的是孔伋,“中”是不偏的意思, “庸”是不变的意思。

#33
作大学,乃曾子。
zuò dà xué , nǎi cénɡ zǐ 。
自修齐,至平治。
zì xiū qí , zhì pínɡ zhì 。
He who wrote The Great Learning was the philosopher Zeng,
[its teachings] ranging from developing as an individual to governing in peace.
作《大学》这本书的是曾参,他提出了“修身齐家治国平天下”的主张。

#34
孝经通,四书熟。
xiào jīnɡ tōnɡ , sì shū shú 。
如六经,始可读。
rú liù jīnɡ , shǐ kě dú 。
The “Classic of Filial Piety” mastered, and the “Four books” done,
then the “Six Classics”, can be started.
把四书读熟了,孝经的道理弄明白了,才可以去读六经这样深奥的书。

#35
诗书易,礼春秋。
shī shū yì , lǐ chūn qiū 。
号六经,当讲求。
hào liù jīnɡ , dānɡ jiǎnɡ qiú 。
The Book of Poetry, the Book of Documents, the Book of Changes, the Rites of the Zhou, the Book of Rites, and the Spring and Autumn Annals are the Six Classics
which should be explained and analyzed.
《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》,再加上《乐》称六经,这是中国古代儒家的重要经典,应当仔细阅读。

#36
有连山,有归藏。
yǒu lián shān , yǒu ɡuī cánɡ 。
有周易,三易详。
yǒu zhōu yì , sān yì xiánɡ 。
There is the Lian Shan, there is the Gui Cang.
There is the Duke of Zhou, such are the three systems which elucidate the Book of Changes.
《连山》、《归藏》、《周易》,是我国古代的三部书,这三部书合称“三易”,“三易”是用“卦”的形式来说明宇宙间万事万物循环变化的道理的书籍。

#37
有典谟,有训诰。
yǒu diǎn mó , yǒu xùn ɡào 。
有誓命,书之奥。
yǒu shì mìnɡ , shū zhī ào 。
There are standards, there are instructions, mandates.
There are oaths, orders, such are the mysteries explained in the Book of Documents.
《书经》的内容分六个部分:一典,是立国的基本原则;二谟,即治国计划;三训,即大臣的态度;四诰,即国君的通告;五誓,起兵文告;六命,国君的命令。

#38
我周公,作周礼。
wǒ zhōu ɡōnɡ , zuò zhōu lǐ 。
著六官,存治体。
zhù liù ɡuān , cún zhì tǐ 。
Our Duke of Zhou, wrote the Rites of the Zhou,
in which he established the six classes of officials thus giving form to the government.
周公著作了《周礼》,其中记载着当时六宫的官制以及国家的组成情况。

#39
大小戴,注礼记。
dà xiǎo dài , zhù lǐ jì 。
述圣言,礼乐备。
shù shènɡ yán , lǐ yuè bèi 。
The Elder and the Younger Dai, wrote commentaries on the Book of Rites.
They published the sages’ words, and set in order ceremonies and music.
戴德和戴圣整理并且注释《礼记》,传述和阐扬了圣贤的著作,这使后代人知道了前代的典章制度和有关礼乐的情形。

#40
曰国风,曰雅颂。
yuē ɡuó fēnɡ , yuē yǎ sònɡ 。
号四诗,当讽咏。
hào sì shī , dānɡ fěnɡ yǒnɡ 。
We speak of the Airs of the States (Guo Feng), we speak of the Minor and Major Odes (Ya) and the Songs.
These are the four sections of the Book of Poetry, which should be chanted over and over.
《国风》、《大雅》、《小雅》、《颂》,合称为四诗,它是一种内容丰富、感情深切的诗歌,实在是值得我们去朗诵的。

#41
诗既亡,春秋作。
shī jì wánɡ , chūn qiū zuò 。
寓褒贬,别善恶。
yù bāo biǎn , bié shàn è 。
When the age of the Book of Poetry ended, the Spring and Autumn Annals were produced.
These Annals contain praise and blame, and distinguish the good from the bad.
后来由于周朝的衰落,诗经也就跟着被冷落了,所以孔子就作《春秋》,在这本书中隐含着对现实政治的褒贬以及对各国善恶行为的分辩。

#42
三传者,有公羊。
sān chuán zhě , yǒu ɡōnɡ yánɡ 。
有左氏,有谷梁。
yǒu zuǒ shì , yǒu gǔ liánɡ 。
The Three Commentaries: there is that of Gong Yang,
there is that of Zuo, there is that of Gou Liang.
三传就是羊高所著的《公羊传》,左丘明所著的《左传》和谷梁赤所著的《谷梁传》,它们都是解释《春秋》的书。

#43
经既明,方读子。
jīnɡ jì mínɡ , fānɡ dú zǐ 。
撮其要,记其事。
cuō qí yào , jì qí shì 。
When the classics are clear, read the philosophers.
Pick out the essentials, and remember their facts.
经传都读熟了然后读子书。子书繁杂,必须选择比较重要的来读,并且要记住每件事的本末因果。

#44
五子者,有荀杨。
wǔ zǐ zhě , yǒu xún yánɡ 。
文中子,及老庄。
wén zhōnɡ zǐ , jí lǎo zhuānɡ 。
The five philosophers: there is Xun, Yang,
Wen Zhongzi, Lao Zi (Lao Tzu), and Zhuang Zi (Chuang Tzu).
五子是指荀子、扬子、文中子、老子和庄子。他们所写的书,便称为子书。

#45
经子通,读诸史。
jīnɡ zǐ tōnɡ , dú zhū shǐ 。
考世系,知终始。
kǎo shì xì , zhī zhōnɡ shǐ 。
The classics and the philosophers mastered, read the histories.
Examine the connection between the eras, know the ends and the beginnings.
经书和子书读熟了以后,再读史书、读史时必须要考究各朝各代的世系,明白他们盛衰的原因,才能从历史中记取教训。

#46
自羲农,至黄帝。
zì xī nónɡ , zhì huánɡ dì 。
号三皇,居上世。
hào sān huánɡ , jū shànɡ shì 。
From Xi and Nong to the Yellow Emperor,
They are called the Three Sovereigns who lived in ancient times.
自伏羲氏、神农氏到黄帝,这三位上古时代的帝王都能勤政爱民、非常伟大,因此后人尊称他们为“三皇”。

#47
唐有虞,号二帝。
tánɡ yǒu yú , hào èr dì 。
相揖逊,称盛世。
xiānɡ yī xùn , chēnɡ shènɡ shì 。
Tang and Yu, called the Two Emperors,
one abdicated after the other and theirs was called the Age of Prosperity.
黄帝之后,有唐尧和虞舜二位帝王,尧认为自己的儿子不肖,而把帝位传给了才德兼备的舜,在两位帝王治理下,天下太平,人人称颂。

#48
夏有禹,商有汤。
xià yǒu yǔ , shānɡ yǒu tānɡ 。
周文武,称三王。
zhōu wén wǔ , chēnɡ sān wánɡ 。
The Xia had Yu, the Shang had Tang,
the Zhou had Wen and Wu; they are called the Three Kings.
夏朝的开国君主是禹,商朝的开国君主是汤,周朝的开国君主是文王和武王。这几个德才兼备的君王被后人称为三王。

#49
夏传子,家天下。
xià chuán zǐ , jiā tiān xià 。
四百载,迁夏社。
sì bǎi zǎi , qiān xià shè 。
The Xia handed the throne from father to son, making a family of all under Heaven.
After four hundred years, the Xia ended.
禹把帝位传给自己的儿子,从此天下就成为一个家族所有的了。经过四百多年,夏被汤灭掉,从而结束了它的统治。

#50
汤伐夏,国号商。
tānɡ fá xià , ɡuó hào shānɡ 。
六百载,至纣亡。
liù bǎi zǎi , zhì zhòu wánɡ 。
Tang ended the Xia, the dynasty was called Shang.
After six hundred years, it ended with Zhou (Dixin).
商汤王起兵灭掉夏朝,建立了商朝,前后六百年,一直到商纣王。

#51
周武王,始诛纣。
zhōu wǔ wánɡ , shǐ zhū zhòu 。
八百载,最长久。
bā bǎi zǎi , zuì chánɡ jiǔ 。
King Wu of the Zhou slew Zhou (Dixin).
Eight hundred years long; the longest dynasty ever.
周武王起兵灭掉商朝,杀死纣王,建立周朝,周朝的历史最长,前后延续了八百多年。

#52
周辙东,王纲堕。
zhōu zhé dōnɡ , wánɡ ɡānɡ duò 。
逞干戈,尚游说。
chěnɡ ɡān ɡē , shànɡ yóu shuì 。
When the Zhous made tracks eastwards, the feudal bond loosened,
shields and spears flaunted, wandering advisers held in high esteem.
自从周平王东迁国都后,对诸侯的控制力就越来越弱了。诸侯国之间时常发生战争,而游说之士也开始大行其道。

#53
始春秋,终战国。
shǐ chūn qiū , zhōnɡ zhàn ɡuó 。
五霸强,七雄出。
wǔ bà qiánɡ , qī xiónɡ chū 。
Began with the Spring and Autumn Period, and ended with the Warring States Period.
Five feudal lords ruled, seven feudal states arose.
东周分为两个阶段,一是春秋时期,一是战国时期。春秋时的齐恒公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王号称五霸。战国的七雄分别为齐楚燕韩赵魏秦。

#54
嬴秦氏,始兼并。
yínɡ qín shì , shǐ jiān bìnɡ 。
传二世,楚汉争。
chuán èr shì , chǔ hàn zhēnɡ 。
The Qin of the Ying clan, started to unify all the states.
The throne passed for two generations and Chu and Han contended.
战国末年,秦国的势力日渐强大,把其他诸侯国都灭掉了,建立了统一的秦朝。秦传到二世胡亥,天下又开始大乱,最后,形成楚汉相争的局面。

#55
高祖兴,汉业建。
ɡāo zǔ xìnɡ , hàn yè jiàn 。
至孝平,王莽篡。
zhì xiào pínɡ , wánɡ mǎnɡ cuàn 。
Gaozu rose, and the Han dynasty ruled
until the reign of Xiaoping, when Wang Mang usurped the throne.
汉高祖打败了项羽,建立汉朝。汉朝的帝位传了两百多年,到了孝平帝时,就被王莽篡夺了。

#56
光武兴,为东汉。
ɡuānɡ wǔ xìnɡ , wéi dōnɡ hàn 。
四百年,终于献。
sì bǎi nián , zhōnɡ yú xiàn 。
Guangwu rose, and founded the Eastern Han.
Four hundred years, ending with Emperor Xian.
王莽篡权。改国号为新,天下大乱,刘秀推翻更始帝,恢复国号为汉,史称东汉光武帝,东汉延续四百年,到汉献帝的时候灭亡。

#57
魏蜀吴,争汉鼎。
wèi shǔ wú , zhēnɡ hàn dǐnɡ 。
号三国,迄两晋。
hào sān ɡuó , qì liǎnɡ jìn 。
Wei, Shu and Wu, contended for the Han trophy.
Called the Three Kingdoms, it lasted until two Jin Dynasties.
东汉末年,魏国、蜀国、吴国争夺天下,形成三国相争的局面。后来魏灭了蜀国和吴国,但被司马懿篡夺了帝位,建立了晋朝,晋又分为东晋和西晋两个时期。

#58
宋齐继,梁陈承。
sònɡ qí jì , liánɡ chén chénɡ 。
为南朝,都金陵。
wéi nán cháo , dōu jīn línɡ 。
Followed by the Song and the Qi, then the Liang and Chen,
they are the Southern dynasties, with the capital at Jinling (Nanjing).
晋朝王室南迁以后,不久就衰亡了,继之而起的是南北朝时代。南朝包括宋齐梁陈,国都建在金陵。

#59
北元魏,分东西。
běi yuán wèi , fēn dōnɡ xi 。
宇文周,兴高齐。
yǔ wén zhōu , xìnɡ ɡāo qí 。
The Northern Dynasties are the Wei of the Yuan clan, which split into East and West,
the Zhou of Yu Wen clan, with the Qi of the Gao clan.
北朝则指的是元魏。元魏后来也分裂成东魏和西魏,西魏被宇文觉篡了位,建立了北周;东魏被高洋篡了位,建立了北齐。

#60
迨至隋,一土宇。
dài zhì suí , yì tǔ yǔ 。
不再传,失统绪。
bú zài chuán , shī tǒnɡ xù 。
Finally, under the Sui, the empire was united.
but not passed on, it lost the succession.
杨坚重新统一了中国,建立了隋朝,历史上称为隋文帝。他的儿子隋炀帝杨广即位后,荒淫无道,隋朝很快就灭亡了。

#61
唐高祖,起义师。
tánɡ ɡāo zǔ , qǐ yì shī 。
除隋乱,创国基。
chú suí luàn , chuànɡ ɡuó jī 。
Tang Gaozu raised a righteous army,
ended the disorder of the Sui, established the foundation of his dynasty.
唐高祖李渊起兵反隋,最后隋朝灭亡,他战胜了各路的反隋义军,取得了天下,建立起唐朝。

#62
二十传,三百载。
èr shí chuán , sān bǎi zǎi 。
梁灭之,国乃改。
liánɡ miè zhī , ɡuó nǎi ɡǎi 。
Twenty times the throne was transmitted, in a period of 300 years.
The Liang destroyed it, and the dynasty changed.
唐朝的统治近三百年,总共传了二十位皇帝。到唐哀帝被朱全忠篡位,建立了梁朝,唐朝从此灭亡。为和南北朝时期的梁相区别,历史上称为后梁。

#63
梁唐晋,及汉周。
liánɡ tánɡ jìn , jí hàn zhōu 。
称五代,皆有由。
chēnɡ wǔ dài , jiē yǒu yóu 。
The Liang, Tang, Qin, Han and Zhou,
called the Five Dynasties, each exist for a reason.
后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个朝代的更替时期,历史上称作五代,这五个朝代的更替都有着一定的原因。

#64
炎宋兴,受周禅。
yán sònɡ xìnɡ , shòu zhōu chán 。
十八传,南北混。
shí bā chuán , nán běi hún 。
The fiery Song arose, and received the resignation of the Zhou.
Eighteen times the throne was transmitted, and then the north and the south were reunited.
赵匡胤接受了后周“禅让”的帝位,建立宋朝。宋朝相传了十八个皇帝之后,北方的少数民族南下侵扰,结果又成了南北混战的局面。

#65
辽与金,皆称帝。
liáo yǔ jīn , dì hào fēn 。
元灭金,绝宋世。
yuán miè jīn , jué sònɡ shì 。
Liao and Jin, each called a dynasty.
The Yuan extinguished the Jin and finished the Song era.
北方的辽人、金人和蒙古人都建立了国家,自称皇帝,最后蒙古人灭了金朝和宋朝,建立了元朝,重又统一了中国。

#66
舆图广,超前代。
yú tú guǎng,chāo qián dài。
九十年,国祚废。
jiǔ shí nián,guó zuò fèi。
The territory controlled by Yuan huge, exceeding that of past dynasty.
After ninety years, the era is over.
元趄的疆域很广大,所统治的领土,超过了以前的每一个朝代。然而它只维持了短短九十年,就被农民起义推翻了。

#67
太祖兴,国大明。
tài zǔ xìnɡ , ɡuó dà mínɡ 。
号洪武,都金陵。
hào hónɡ wǔ , dōu jīn línɡ 。
Taizu arose, set up the great Ming,
called himself Hong Wu. The capital was at Jinling (Nanjing)
元朝末年,明太祖朱元璋起义,最后推翻元朝统治,统一全国,建立大明,他自己当上了皇帝,号洪武,定都在金陵。

#68
迨成祖,迁燕京。
dǎi chénɡ zǔ , qiān yàn jīnɡ 。
十六世,至崇祯。
shí liù shì, zhì chónɡ zhēn 。
Cheng Zu moved the capital to Yanjing (Beijing).
Sixteen generations until it ended with Chong Zhen.
到明成祖即位后,把国都由金陵迁到北方的燕京。明朝共传了十六个皇帝,直到崇祯皇帝为止,明朝就灭亡了。

#69
权阉肆,寇如林。
quán yǎn sì , kòu rú lín 。
李闯出,神器焚。
lǐ chuǎng chū , shén qì fén 。
The power of the eunuchs unchecked; bandits flourished like a forest.
Li Chuang revolted, divine artifacts burned.
明朝末年,宦官专权,天下大乱,老百姓纷纷起义,以闯王李自成为首的起义军攻破北京,迫使崇祯皇帝自杀,明朝最后灭亡。

#70
清世祖,应景命。
qīng shì zǔ ,yīng jǐng mìng 。
靖四方,克大定。
jìnɡ sì fānɡ , kè dà dìnɡ 。
The great ancestor of the Qing received destiny’s call;
Peace in the four directions, achieved great stability.
清军入关后,清世祖顺治皇帝在北京登上帝座,平定了各地的混乱局面,使得老百姓可以重新安定地生活。

#71
古今史,全在兹。
gǔ jīn shǐ , quán zài zī 。
载治乱,知兴衰。
zǎi zhì luàn , zhī xīnɡ shuāi 。
The histories are complete.
They record government disorder; understand prosperity and decline.
以上所叙述的是从三皇五帝到建立民国的古今历史,我们通过对历史的学习,可以了解各朝各代的治乱兴衰,领悟到许多有益的东西。

#72
读史书,考实录。
dú shǐ shū , kǎo shí lù 。
通古今,若亲目。
tōnɡ ɡǔ jīn , ruò qīn mù 。
Read the history books, examine the records,
connect the ancient with the present, and you’ll be as close as an eyewitness.
读历史的人应该更进一步地去翻阅历史资料,了解古往今来事情的前因后果,就好象是自己亲眼所见一样。

#73
口而诵,心而惟。
kǒu ér sònɡ , xīn ér wéi 。
朝于斯,夕于斯。
cháo yú sī , xī yú sī 。
Recite them with the mouth, examine them with your heart;
do this in the morning; do this in the evening.
我们读书学习,要有恒心,要一边读,一边用心去思考。只有早早晚晚都把心思用到学习上,才能真正学好。

#74
昔仲尼,师项橐。
xī zhònɡ ní , shī xiànɡ tuó 。
古圣贤,尚勤学。
ɡǔ shènɡ xián , shànɡ qín xué 。
Formerly, Zhong Ni, took Xiang Tuo for his teacher.
The ancient sages were virtuous, yet studied diligently.
从前,孔子是个十分好学的人,当时鲁国有一位神童名叫项橐,孔子就曾向他学习。像孔子这样伟大的圣贤,尚不忘勤学,何况我们普通人呢?

#75
赵中令,读鲁论。
zhào zhōnɡ lìnɡ , dú lǔ lùn 。
彼既仕,学且勤。
bǐ jì shì , xué qiě qín 。
Grand Secretary Zhao studied the Analects.

He, although already an official, studied diligently.
宋朝时赵中令 – 赵普,他官已经做到了中书令了,天天还手不释卷地阅读论语,不因为自己已经当了高官,而忘记勤奋学习。

#76
披蒲编,削竹简。
pī pú biān , xuē zhú jiǎn 。
彼无书,且知勉。
bǐ wú shū , qiě zhī miǎn 。
Splitting reeds and weaving them, cutting bamboo slips.
They had no books, yet knew how to exert themselves.
西汉时路温舒把文字抄在蒲草上阅读。公孙弘将春秋刻在竹子削成的竹片上。他们两人都很穷,买不起书,但还不忘勤奋学习。

#77
头悬梁,锥刺股。
tóu xuán liánɡ , zhuī cì ɡǔ 。
彼不教,自勤苦。
bǐ bù jiāo , zì qín kǔ 。
One tied his head to the roof beam; another pricked his thigh with an awl.
They were not taught these, but came up on their own to toil hard.
晋朝的孙敬读书时把自己的头发拴在屋梁上,以免打瞌睡。战国时苏秦读书每到疲倦时就用锥子刺大腿,他们不用别人督促而自觉勤奋苦读。

#78
如囊萤,如映雪。
rú nánɡ yínɡ , rú yìnɡ xuě 。
家虽贫,学不辍。
jiā suī pín , xué bú zhuì 。
One put fireflies in a bag. another used the glare from the snow.
Although their families were poor, they studied unceasingly.
晋朝人车胤,把萤火虫放在纱袋里当照明读书。孙康则利用积雪的反光来读书。他们两人家境贫苦,却能在艰苦条件下继续求学。

#79
如负薪,如挂角。
rú fù xīn , rú ɡuà jiǎo 。
身虽劳,犹苦卓。
shēn suī láo , yóu kǔ zhuó 。
One carried firewood, another hanged (books from the) horns.
Although they toiled with their bodies, they overcame their hardships.
汉朝的朱买臣,以砍柴维持生活,每天边担柴边读书。隋朝李密放牛把书挂在牛角上,有时间就读。他们在艰苦的环境里仍坚持读书。

#80
苏老泉,二十七。
sū lǎo quán , èr shí qī 。
始发愤,读书籍。
shǐ fā fèn , dú shū jí 。
Su Laoquan at twenty-seven,
began to show his energy, and study the books.
唐宋八大家之一的苏洵,号大泉,小时候不想念书,到了二十七岁的时候,才开始下决心努力学习,后来成了大学问家。

#81
彼既老,犹悔迟。
bǐ jì lǎo , yóu huǐ chí 。
尔小生,宜早思。
ěr xiǎo shēnɡ , yí zǎo sī 。
When already old, he regretted his delay.
Like them, the young should think of this early.
象苏老泉上了年纪,才后悔当初没好好读书,而我们年纪轻轻,更应该把握大好时光,发奋读书,才不至于将来后悔。

#82
若梁灏,八十二。
ruò liánɡ hào , bā shí èr 。
对大廷,魁多士。
duì dà tínɡ , kuí duō shì 。
There was Liang Hao who at eighty-two
replied to the Great Hall, and came out first among many scholars.
宋朝有个梁灏,在八十二岁时才考中状元,在金殿上对皇帝提出的问题对答如流,所有参加考试的人都不如他。

#83
彼既成,众称异。
bǐ jì chénɡ , zhònɡ chēnɡ yì 。
尔小生,宜立志。
ěr xiǎo shēnɡ , yí lì zhì 。
After he had succeeded, everyone called him exceptional.
Like them, the young should think appropriately early.
梁灏这么大年纪,尚能获得成功,不能不使大家感到惊异,钦佩他的好学不倦。而我们应该趁着年轻的时候,立定志向,努力用功就一定前途无量。

#84
莹八岁,能咏诗。
yínɡ bá suì , nénɡ yǒnɡ shī 。
泌七岁,能赋棋。
mì qí suì , nénɡ fù qí 。
Ying at eight years old, could compose poems.
Mi, at seven years old, could make a poetic essay on weiqi.
北齐有个叫祖莹的人,八岁就能呤诗,后来当了秘书监著作郎。另外唐朝有个叫李泌的人,七岁时就能以下棋为题而作出诗赋。

#85
彼颖悟,人称奇。
bǐ yǐnɡ wù , rén chēnɡ qí 。
尔幼学,当效之。
ěr yòu xué , dānɡ xiào zhī 。
They were clever and people called them special.
Like them, young students ought to imitate them.
他们两个人的聪明和才智,在当时很受人们的赞赏和称奇,现在我们正是求学的开始,应该效法他们,努力用功读书。

#86
蔡文姬,能辨琴。
cài wén jī , nénɡ biàn qín 。
谢道韫,能咏吟。
xiè dào yùn , nénɡ yǒnɡ yín 。
Cai Wenji, could judge from [the sound of] a lute.
Xie Daoyun, could compose poems.
在古代有许多出色的女能人。象东汉末年的蔡文姬能分辩琴声好坏,晋朝的才女谢道韫则能出口成诗。

#87
彼女子,且聪敏。
bǐ nǘ zǐ , qiě cōnɡ mǐn 。
尔男子,当自警。
ěr nán zǐ , dānɡ zì jǐnɡ 。
They were girls, yet they were quick and clever.
Like them, boys should alert yourselves.
象这样的两个女孩子,一个懂音乐,一个会作诗,天资如此聪慧;身为一个男子汉,更要时时警惕,充实自己才对。

#88
唐刘晏,方七岁。
tánɡ liú yàn , fānɡ qí suì 。
举神童,作正字。
jǔ shén tónɡ , zuò zhènɡ zì 。
In the Tang dynasty, Liu Yan when only seven years old,
was rated a child prodigy and appointed Corrector of Texts.
唐玄宗时,有一个名叫刘晏的小孩子,才只有七岁,就被推举为神童,并且做了负责刊正文字的官。

#89
彼虽幼,身已仕。
bǐ suī yòu , shēn jǐ shì 。
尔幼学,勉而致。
ěr yòu xué , miǎn ér zhì 。
He, although a child, was already an official.
Like them, young students, should exert yourselves and concentrate.
刘晏虽然年纪这么小,但却已经做官来,担当国家给他的重任,要想成为一个有用的人,只要勤奋好学,也可以和刘晏一样名扬后世。

#90
有为者,亦若是。
yǒu wéi zhě , yì ruò shì 。
Those who work like them, will succeed as they did.

#91
犬守夜,鸡司晨。
quǎn shǒu yè , jī sī chén 。
苟不学,曷为人。
ɡǒu bù xué , hé wéi rén 。
The dog guards the night; the rooster proclaims the dawn.
If, negligently, you do not study, how can you become people?
狗在夜间会替人看守家门,鸡在每天早晨天亮时报晓,人如果不能用心学习、迷迷糊糊过日子,有什么资格称为人呢。

#92
蚕吐丝,蜂酿蜜。
cán tǔ sī , fēnɡ niànɡ mì 。
人不学,不如物。
rén bù xué , bù rú wù 。
The silkworm produces silk, the bee makes honey.
If one does not study, what is the use of being human?
蚕吐丝以供我们做衣料,蜜蜂可以酿制蜂蜜,供人们食用。而人要是不懂得学习,以自己的知识、技能来实现自己的价值,真不如小动物。

#93
幼而学,壮而行。
yòu ér xué , zhuànɡ ér xínɡ 。
上致君,下泽民。
shànɡ zhì jūn , xià zé mín 。
When young, study; when grown up, perform.
Influence the sovereign above, benefit the people below.
我们要在幼年时努力学习不断充实自己,长大后能够学以致用,替国家效力,为人民谋福利。

#94
扬名声,显父母。
yánɡ mínɡ shēnɡ , xiǎn fù mǔ 。
光于前,裕于后。
ɡuānɡ yú qián , yù yú hòu 。
Make a name for yourselves; honor you father and mother.
Shine light on your ancestors, bring prosperity to your descendants.
如果你为人民做出应有的贡献,人民就会赞扬你,而且父母也可以得到你的荣耀,给连祖先增添了光彩,也给下代留下了好的榜样。

#95
人遗子,金满嬴。
rén yí zǐ , jīn mǎn yínɡ 。
我教子,惟一经。
wǒ jiào zǐ , wéi yì jīnɡ 。
People bequeath to their children, chests full gold.
I teach children, only one classic.
有的人遗留给子孙后代的是金银钱财,而我并不这样,我只希望他们能精于读书学习,长大后做个有所作为的人。

#96
勤有功,戏无益。
qín yǒu ɡōnɡ , xì wú yì 。
戒之哉,宜勉力。
jiè zhī zāi , yí miǎn lì 。
Diligence has merit; play has no advantage.
Guard against it; exert your strength.
反复讲了许多道理,只是告诉孩子们,凡是勤奋上进的人,都会有好的收获,而只顾贪玩,浪费了大好时光是一定要后悔的。

See related page
San Zi Jing – China Sage